Konspektai

Lietuvių literatūros konspektas abiturientui

9.6   (3 atsiliepimai)
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 1 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 2 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 3 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 4 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 5 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 6 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 7 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 8 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 9 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 10 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 11 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 12 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 13 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 14 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 15 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 16 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 17 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 18 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 19 puslapis
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

M A R T Y N A S M A Ž V Y D A S apie 1510-1563 I S T O R I N Ė K U L T Ū R I N Ė A P L I N K A XVI a. Europoje ėmė plisti Reformacija - religinis sąjūdis, siekiantis reformuo­ ti katalikybę. Daugiakalbei Lietuvai tai būtų buvusi galimybė valstybės gyvenime įtvirtinti lietuvių kalbą, mat protestantizmo pradininkas Martynas Liuteris (Martin Luther) reikalavo tikėjimą skleisti tautinėmis kalbomis. Bet oficialioji tikyba čia buvo katalikų, todėl rašyta lotyniškai, o kalbėta daugiausia lenkiškai. Todėl rašytinė lietuvių kalba gimė ne Didžiojoje Lietuvoje, t. y. LDK, o Prūsijos Kunigaikštystėje - istorinėse baltų žemėse, vadinamose Mažąja Lietuva, kurių oficialioji religija buvo liuteronybė. Taigi nors lietuvių raštijos šaknys LDK, nes iš čia kilę jos kūrėjai hu­ manistai Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis, Jurgis Zablockis, Baltramiejus Vilentas, Martynas Mažvydas, pirmoji lietuviška knyga buvo išspausdinta Mažojoje Lietuvoje. Taip XVI a. viduryje prasidėjo naujas Lietuvos kultūros istorijos etapas, kuriam jau būdinga lietuviška raštija. Minėtieji europinį išsilavinimą įgiję lietuviai šviesuoliai savo veiklą siejo su evan­ gelikų liuteronų tikyba kaip tik dėl to, kad ji buvo demokratiška ir laikėsi principo Dievo žodį skleisti tikinčiųjų gimtąja kalba. Vienam iš jų - Martynui Mažvydui - buvo lemta sukurti pirmąją lietuvišką knygą. B I O G R A F I J A Išsilavinimas Manoma, kad Martynas Mažvydas gimė Didžiojoje Lietuvoje, greičiausia Šilutėje: tai patvirtina jo žemaitiška tarmė. Tikrų žinių esama nuo 1546 m., kai Prūsijos ku­ nigaikštis Albertas laišku pakvietė jį į Karaliaučių. Kunigaikštis ieškojo išsilavinusių lietuvių, galinčių dirbti liuteronų kunigais Mažojoje Lietuvoje. Atvykęs Mažvydas Karaliaučiuje baigė universitetą - beje, jis priklauso pirmajai šios alma mater laidai (1548 m.). Iš viso bakalauro laipsnį įgijusiųjų buvo septyni, Mažvydas vienintelis lietuvis. Jis mokslus išėjo per tris semestrus vietoj aštuonių, tad turėjo būti kur nors studijavęs anksčiau, nes jau kunigaikštis Albertas laiške jį vadino eruditu - mokytu žmogumi. Taigi tiek biografijos faktai, tiek šešios parengtos lietuviškos knygos, tiek laiškų stilius leidžia laikyti Mažvydą humanistu - itin išsilavinusiu asmeniu, išsiski­ riančiu filologine kultūra. 9 Socialinė padėtis Iš Mažvydo lotyniškai rašytų laiškų (jų išlikę trylika, dvylika - kunigaikščiui Albertui) matyti, kad jis buvo neturtingas, nes studijuodamas nuolat gaudavo sti­ pendiją, o vėliau, eidamas klebono pareigas Ragainėje, ne kartą kreipėsi j kunigaikštį įvairios paramos. Mažvydas vedė ankstesnio Ragainės klebono vyriausiąją dukterį Benigną Lauterštern ir ne vienus metus rūpinosi jos gausia šeima - broliais ir seseri­ mis. Materialinę padėtį sunkino dar ir tai, kad jam rūpėjo ne ūkininkavimas, o lie­ tuviškų knygų rengimas. Gyvenimo pabaigoje neapsikentęs jis paprašė kunigaikščio išvaduoti nuo nesisekančių ūkio darbų ir skirti metinį išlaikymą iš valstybės iždo, bet šis noras nebuvo patenkintas. Mažvydas mirė Ragainėje 1563 m. gegužės 21 d., ten ir palaidotas. Kūrybinis darbas Be kunigavimo ir ūkininkavimo, Mažvydas uoliai darbavosi kurdamas lietuviš­ ką raštiją. Jam buvo lemta parašyti šešias knygas lietuvių kalba, trys išleistos dar esant gyvam - „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės, dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos** (trumpai - „Katekizmas”, 1547 m.), „Giesmė šv. Ambraziejaus bei šv. Augustino" (1549 m.) ir „Forma krikš- tymo“ (1559 m.). Kitos trys - „Giesmės krikščioniškos" (pirma dalis 1566m., antra dalis 1570 m.) ir „Parafrazis" (1589 m.) - išėjo po Mažvydo mirties, tuo pasirūpino pusbrolis ir bendradarbis Baltramiejus Vilentas. Be pirmosios lietuviškos knygos, itin svarbios giesmės, nes liuteronai giedojimą laikė svarbiausia pamaldų dalimi. „ K A T E K I Z M A S " - P I R M O J I L I E T U V I Š K A K N Y G A Pirmosios lietuviškos knygos reikšmė Pirmoji lietuviška knyga - mažo formato (18 x 11 cm) 79 puslapių knygelė, išspaus­ dinta daugiausia gotikiniu šriftu. Manoma, kad tiražas buvo du trys šimtai egzemp­ liorių, šiuo metu išlikę du: vienas saugomas Vilniaus universitete, kitas Torunės uni­ versitete Lenkijoje. Knygą sudaro kelios dalys - dedikacija, dvi prakalbos (lotyniška ir lietuviška), elementorius, katekizmas, giesmynas. Itin iškalbinga, kad knyga dedi­ kuojama LDK. Vadinasi, autorius galvojo apie visą Lietuvą, kurios dalis, Mažąją ir Didžiąją, turi sujungti evangelikų liuteronų tikėjimas. Apskritai rašytinio žodžio radimasis yra tautos kultūrinės brandos ženklas, to­ dėl pirmoji lietuviška knyga simbolizuoja nacionalinės kultūros pradžią. Taigi šios knygos autorius Martynas Mažvydas atliko istorinę misiją - tautos kultūrą pakylėjo į aukštesnį lygmenį. Autorystė Pirmoji lietuviška knyga, trumpai vadinama „Katekizmu", nėra pasirašyta. Kad au­ torius tikrai Martynas Mažvydas, liudija Baltramiejus Vilentas vienos savo knygos 10 pratarmėje ir 1938 m. kalbininko Jano Safarevičiaus (Jan Safareivicz) atrastas akros­ tichas - lietuviškojoje prakalboje iš pirmųjų 3-19 eilutės raidžių sudėtas lotyniškas autoriaus vardas MARTINUS MASVIDIUS. Lietuviškoji prakalba Vos pradėjęs studijuoti, 1547 m., Mažvydas atidavė spausdinti jau parengtą „Katekizmą". Knygelę išleido Karaliaučiaus spaustuvininkas Johanas Vainraichas. Sunku patikėti, kad Mažvydas turėjo laiko ją parašyti mokydamasis Karaliaučiuje: greičiausia rankraštį bus atsivežęs iš LDK. Tai patvirtina ir kalbinės teksto ypaty­ bės - daugiau slavizmų nei germanizmų, nes atvykęs į Prūsiją Mažvydas vokiškai dar nemokėjo. Senosios graikų kalbos žodis „katekizmas" reiškia pamokymą. Kas, ko ir kaip moko „Katekizme"? Itin svarbi knygelės lietuviškoji prakalba - pirmas žino­ mas lietuviškas eilėraštis. Jo kompozicija trinarė: pačios knygelės žodžiai, autoriaus ir valstiečio dialogas, autoriaus nurodymai kunigams. Pirmiausia į žmones kreipiasi pati knyga: „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 57251 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • Pratarmė..7
 • Martynas Mažvydas. 9
 • Mikalojus Daukša. 13
 • Jonas Radvanas.. ..17
 • Motiejus Kazimieras Sarbievijus21
 • Kristijonas Donelaitis26
 • Adomas Mickevičius 33
 • Antanas Baranauskas . 39
 • Vincas Kudirka.44
 • Maironis.. 48
 • Jonas Biliūnas53
 • Šatrijos Ragana 58
 • Vaižgantas.. 62
 • Vincas Krėvė. 69
 • Balys Sruoga 74
 • Jonas Aistis.79
 • Vincas Mykolaitis-Putinas. 86
 • Jurgis Savickis. 94
 • Henrikas Radauskas..98
 • Vytautas Mačernis.. 103
 • Bronius Krivickas 109
 • Salomėja Nėris..112
 • Antanas Škėma.. 117
 • Marius Katiliškis..123
 • Česlovas Milošas. 130
 • Justinas Marcinkevičius.137
 • Juozas Aputis..145
 • Judita Vaičiūnaitė. 150
 • Marcelijus Martinaitis155
 • Sigitas Geda 160
 • Jurgis Kunčinas. 165
 • Aidas Marčėnas.169
 • Marius Ivaškevičius 174
 • Teminės gijos. 180

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
PDF dokumentas (.pdf)
Apimtis
185 psl., (57251 ž.)
Darbo duomenys
 • Lietuvių kalbos konspektas
 • 185 psl., (57251 ž.)
 • PDF dokumentas 774 KB
 • Lygis: Mokyklinis
 • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt