Konspektai

Išsami protokolo ir etiketo teorija

10   (1 atsiliepimai)
Išsami protokolo ir etiketo teorija 1 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 2 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 3 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 4 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 5 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 6 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 7 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 8 puslapis
Išsami protokolo ir etiketo teorija 9 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

1.Protokolo samprata, jo raida, turinys, formų įvairovė. ►Protokolu buvo vadinama dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo visuma. Protokolas-vyriausybinių ir jų atstovų oficialaus ir neoficialaus bendravimo taisyklių visuma. Tarptautinis protokolas – visuma, visuotinai pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimu grindžia vyriausybės, dipl.atstovyb. ir t.t. ►Protokolo pagrindas-tarptautinės etiketo taisyklės, kurios nėra privalomos, tačiau visuotinai stengiamasi jų laikytis. Svarbiausias etiketo ir protokolo panašumas būtų tas, kad tiek protokolas, tiek etiketas – tai tam tikros elgesio, mandagumo normos. Pagrindinis skirtumas – protokolo reikalavimai yra griežti, konkretūs, be alternatyvos, o etiketas labiau grindžiamas patarimais, kaip geriau, maloniau, tinkamiau... ►Raida:2350m.p.Kr. Egipte, buvo paskirta žmogaus elgesiui ir vadinosi „Elgesio instrukcija", kurioje buvo kalbama apie elgesį, papročius, garbe, atsakomybę, buvo nurodomos vietos kur sodinti garbingiausius svečius. Viduramžiais elgesio taisyklės formavo bažnyčia. Šia prasme paminėtinas viduramžiais išleistas veikalas „Bažnytinė drausmė" parašytas ispano Alfonso Pedro. Jo nuostatos buvo perkeliamos į etiketo vadovėlius, kuriuos nuo vaikystės studijavo daugelio šalių gyventojai. Senovėje protokolas reiškė iškilniai paruošto dokumento dalį su garbingu svečių vardais, pavardėmis ir titulais. Vėliau ši sąvoka reiškė archyvų tvarkymą. Plačiausiai protokolas prigijo valstybės valdyme. Protokolas susiformavo etiketo pagrindu. Jau daug metų protokolo ir etiketo taisyklių nesilaikymas laikomas atskiro žmogaus ar organizacijos įžeidimu. Dalykiniam bendravimui reikšmę turi ir smulkmenos, kurios gali pakenkti ar padėti tvarkyti ir verslo reikalus. Kad žmonės galėtu susikalbėti ir vienodai suvoktų protokolą ir etiketą buvo patvirtintos tarptautinės taisyklės 1815m. Vienos kongrese. Vėliau minėtos taisyklės buvo papildomos ir atitinkamai patvirtintos Vienos konferencijoje 1961 ir 1963 m. Skiriamos kelios protokolo rūšys – karališkasis, karinis, diplomatinis, tarnybinis. ►Gal ir keista, bet žmogus išmanantis tarptautinio protokolo normas, bet kokioje situacijoje jaučiasi jaukiau, stabiliau. Žinojimas teikia pasitikėjimą savimi bei išvaduoja nuo spelionių. Tam tikros bendravimo bei elgesio taisyklės gyvuoja jau ne vieną amžių, tad šiandien nieko naujo jau neverta išradinėti –tereikia įsiminti protokolo normas, ir jų išmanymas leis mums susišnekėti bet kokioje situacijoje, bet kurioje šalyje. 2.Protokolas valstybės valdyme. ►Didelėms ir mažoms valstybėms, ir turtingoms ir neturtingoms, reikalavimai protokolo ir etiketo taisyklėms vienodi. Šias taisykles įsipareigojo vykdyti ir Lietuva. URM protokolo skyrius ir jo tarnybos tuo rūpinasi. LR tos taisyklės patvirtintos 1992 m. lapkr.30d. Vyriausybės nutarimu. Čia išskiriamos tarnybos, kurias sudaro 3 padaliniai: 1)LR prezidento protokolo skyrius, 2)LR ministro pirmininko protokolo skyrius, 3)URM protokolo skyrius. Protokolas gali būti suskirstomas į: nevyriausybines organizacijas, verslo įmonių. ►Diplomatija yra ypatinga valstybės valdymo rūšis, fakto ir proto panaudojimas, sprendžiant tarpusavy iškilusias problemas taikiu būdu. Šiuo metu be diplomatijos, tarpvalstybinis bendradarbiavimas neįmanomas. Valstybinio protokolo funkcijos apima vizitu organizavimą ir kita griežtai laikantis protokolo reikalavimų, diplomatai apgyvendinami, organizuojama jų apsauga. Vienos konvencija nurodo, kas gali būti diplomatu diplomatinės atstovybės vadovu. Pgl. Konvenciją išskiriamos 3 diplomatinės vadovų klasės: l)nepraprastieji bei įgaliotieji ambasadoriai bei Vatikano imunicijai; 2)pasiuntiniai akredituojami prie valstybės vadovų; 3)reikalų patikėtiniai akredituojami prie užsienio reikalų ministerijų. Pagrindinis ir svarbiausias reikalavimas diplomatui yra klausyti, bet ne kalbėti. Pagrindinė užduotis diplomatui atstovaujančiam savo šalies interesus užsieny yra įgyti priimančios šalies pasitikėjimą. ►Protokolas draudžia eksportuot:i savo šalies pasitikėjimą, papročius, tradicijas, gyvenimo būdą i priimančiaja šąli. Visais atvejais būtina gerbti priimančios šalies nacionalinius jausmus ir niekada nerodyti neigiamo požiūrio į tai, kas stebina ir nepatinka. Niekas taip nepaperka kaip žmonių jiems parodyta pagarba, jų papročiams, tradicijoms, tikėjimui, kalbai. Valstybinio protokolo taisyklės leidžia palaikyti normalius santykius, net kai abi šalys turi viena kitai pretenzijų ar netgi nesutaria. Protokolą galima apibūdinti, kaip savotišką neutralią zoną su savomis taisyklėmis ir įstatymais. 4.Tarptautinio bendravimo protokolas. ►Tarptautinio protokolo taisyklės leidžia palaikyti normalius santykius, net kai abi šalys turi viena kitai pretenzijų ar netgi nesutaria. Protokolą galima apibūdinti, kaip savotišką neutralią zoną su savomis taisyklėmis ir įstatymais. Kuo griežčiau laikomasi protokolo, tuo didesnė pagarba rodoma valstybei, o tai savo ruožtu gerin a valstybių tarpusavio santykius. ►Tarptautinio protokolo normos formavosi pagal tarptautiniu mąstu pripažįstamus mandagumo principus. Ir nors tokie principai neturi reikiamos teisinės galios, diplomatai stengiasi jų laikytis. Griežtos tarptautinio protokolo normos taikomos: pripažįstant naujas valstybes, susrašinėjant, rengiant priėmimus ir t.t. ►Atsižvelgiant į susiklosčiusius tarptautinius santykius ir užsibrėžtus politinius uždavinius, visada yra galimybė taikyti skirtingus protokolinių taisyklių reikalavimus. Įmanomi ir nukrypimai nuo tarptautinių normų, viskas priklauso nuo valstybių tarpusavio santykių, tačiau būtina iš anksto numatyti kaip tuos nukrypimus vertins trečiosios šalys. ►Dirbant užsienyje arba namuose bendraujant su užsieniečiais visada privalu ginti savo ir savo šalies interesus, valstybės orumą. Jeigu kas nors nepagarbiai pasisako apie jūsų šalį, tokiais atvejais atsakome, kad tai paprasčiausia klaida. Ypač atidiems reikia būti pobūviu metu. vakarienių metu. per pietus ar pusryčiaujant, tuo metu išgaunama daugiausia informacijos. Niekuomet tokiose vietose nereikia akcentuoti savo šalies problemų ir jokiu būdu nekritikuoti priimančios šalies tvarkos, gyvenimo būdo. Iškilus neaiškumams reikia tartis ir konsultuotis su savo šalies vadovais arba ambasadoriais, konsulato darbuotojais. Šiuolaikinės informacijos priemonės leidžia operatyviai susisiekti ir patikslinti visus reikalus. ►Šiolaikinis protokolas sudaro atitinkamą aplinką ir sąlygas tam, kad santykius tarp valstybių ir jų atstovų gaubtų jų tarpusavio, pagarbos atmosfera.Tarptautinio protokolo taisykles pripažysta visos valstybės, kad ir kokia būtų jų politinė ir ekonominė sistema, gyventojų sk., politinė įtaka ar ekonominė galia. 5.Nevyriausybinių organizacijų protokolas. ►Nevyriausybinės org neturi griežtų protokoliniu reikalavimu. Dažnaiusiai jos vadovaujasi valstybės valdymo org taikomoms nuostatoms, kurios nėra griežtos, bet visų susitikimų, svečiu priėmimo klausimai sprendžiami vadovaujantis protokolu. ►Nevyriausybinės organizacijos siekia ginti žmogaus teises, teisingumo, veiklos skaidrumo, pagalbos ir kitokių vertybių, kurių trūksta žmonėms. Paminėtos šios nevyriausybinės organizacijos (pvz: studentų sąjunga; skautai; įv. Draugijos) Siekiant nevyriausybinės organizacijos tikslų yra svarbus protokolo išmanymas. ►Protokoliniai reikalavimas numato kelis svarbiausius nevyriausybinės organizacijos motyvus: l)pasiekimų motyvai; 2)galios, jėgos motyvai; 3)priklausomumo motyvai – žmogus nemėgsta būti vienas; 4)vengimo, šalinimosi motyvai - svarbiausias, visų vertinamas motyvas yra pasiekimų motyvas. Kiekviena nevyriausybinės organizacijos narys stengiasi tapti pirmaujančiu, ugdyti strateginį įžvalgumą, intuiciją. Kiekviena žmogus ir ypač nevyriausybinės organizacijos narys stengiasi suprasti kitus, vykstančius procesus visuomenėje ir jų priežastis bei adekvačiai elgtis. 7. PROTOKOLAS VERSLE ►Protokolo žinovai teigia, kad šiandien dinamiškame verslo pasaulyje viskas keičiasi. Dažnai reikia primesti skubius sprendimus, kuriems reikia daug žinių, pasitikėjimo savimi, elgesio kultūros, todėl visada praverčia protokolo žinios (pvz: kaip apsirengti; kaip elgtis su bendradarbiais; kaip kalbėti telefonu ir t.t). Visus šiuos minėtus dalykus reglamentuoja verslo vadybos protokolas. Norint sėkmingai dirbti verslo pasaulyje, būtina pagrindinius reikalavimus žinoti. Protokolo laikymasis padeda geriau bendrauti, neįžeisti kitų. ►Šiuolaikiniai verslininkai nuolat bendrauja, tarpusavyje protokoliškoje aplinkoje, todėl nuo protokolo išmanymo priklauso karjera. Svarbiausia, kad pats vadovas elgtųsi deramai ir žinotų protokolo reikalavimus. Elgesio normos skirstomos į: l)bendrosios normos numato išvykimo į kitą šalį ir verslininko sutikimo tvarką. Bendros taisyklės numato, kad reikia elgtis dorai, kad visi mokėtų kitos šalies kalbą, į kurią vyksta dirbti. 2)speciflnės normos numato ypatumus, kurie egzistuoja skirtingose šalyse ir kuriuos būtina žinoti verslininkams; 3)kitoms normoms priskiriamos verslininkų etikos kodekso taisyklės. Verslininko etikos kodeksas: 1)verslas neturi sukelti kitiems žmonėms problemų; 2)verslas privalo tarnauti žmogaus gerovei; 3)verslo teikiamos paslaugos neturi kenkti žmogaus sveikatai; 4)verslas neturi naikinti žmogaus sukurtos aplinkos; 5)verslininkas turi dorai uždirbti pinigus; 6)verslininkas neturi užmiršti, kad jis rinkoje ne vienas, todėl turi paisyti kitų interesus; 7)verslininkas turi sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus. Kiekviena verslininko pareiga rodyti pagarbą žmogui, mandagumą, kultūrą. ►Verslo įmonės vis daugiau dėmesio skiria komunikacijai ir info. Šiais laikais nerasime nė vienos firmos, kuri manytų, kad jos gaminius pirks vien tik dėl jų puikios kokybės. Savaime aišku, kad pardavimo strategijai vis didesnę reikšmę turi psichologiniai svertai. Malonūs ir paslaugūs darbuotojai atspindi įm strategiją.Sėkmę lemia gebėjimas mandagiai bendrauti, todėl darbuotojų elgesiui ir protokolo išmanymui keliami ypač aukšti reikalavimai. ►Žmonės išmanantys VERSLO protokolo normas, bet kokioje situacijoje jaučiasi jaukiau, stabiliau. Žinojimas teikia pasitikėjimą savimi bei išvaduoja nuo spelionių. Tam tikros bendravimo bei elgesio taisyklės užtikrina sėkmingą bendradarbiavimą, bei vietą rinkoje. 8. Derybų protokolas. ►Dažnai tenka derėtis su savos šalies ir užsienio verslininkais, todėl verslo vadybos specialistams būtina žinoti derybų protokolo reikalavimus norint pasiekti gerų rezultatų. Svarbiausia derybų priemonė yra pokalbis, lb svarbu, kad pokalbio atmosfera būtų formali, be įtampos bei atitikti tam tikrus standartus. Todėl patartina nesikliauti vien pokalbio strategija, o rūpintis ir bendravimo stiliumi. ►Derybų protokolas numato dalyvių atvykimo, išvykimo tvarką, vietos pasirinkimo deryboms, ryšio priemonės, salės apšvietimo, oro kondicionavimo ir realią darbotvarkę minučių tikslumu. Nustačius laika deryboms pirmosios minutės būna kupinos įtampos, todėl pačių derybų organizavimo klausimai taip pat svarstomi iš anksto rengiant alternatyvius siūlymus. Derybas paprastai užbaigia priimančiosios šalies šeimininkas. Pabaigoje surašomas derybų protokolas nurodant derybų vietą, datą. laiką, dalyvių vardus, pavardes ir pareigas, aptartus klausimus, abiejų pusių nuomones, pasiektus susitarimus ir tai, kas ko nepavyko susitarti, dėl ko iškilo ginčai, nesusitarimai ar konfliktai. Dažnai derybose neišeina išvengti nesutarimų, prieštaravimų, konfliktų. Juos spręsti padeda kompromisai, nuomonių integravimas. Sprendžiant konfliktus ieškoma visoms pusėms tinkančio sprendinio. ►Derybų protokolai būna: l)stenograma; 2)aprašomasis protokolas, kurį rengia sekretoriatas ir prižiūri pranešėjai; 3)spausdinami tik nutarimu tekstai. Svarbus derybų užbaigimo elementas yra balsavimas. Dėl jo procedūrų susitariama iš anksto, o reikalui esant patikslinama vietoje. 10. Statutinių org protokolas. ►Statutinės organizacijos yra univerai, policija, kariuomenė, valstybės sienos apsaugos tarnyba, priešgaisrinė apsauga ir kt. Šios org veikdami remiasi statutais, o taip pat veikiančiais įstatymais, teisės aktais ir kitais dokumentais. Dauguma statutiniu organizacijų dirba socialinėje sferoje ir savo darbą organizuoja remiantis konstitucija, įstatymais ir protokolinėmis nuostatomis. ►Statutinių organizacijų įvaizdį kuria jų nariai ir visuomenė...policija Protokolas numato st org bendravimo su visuomene taisykles, konfliktinių situacijų sprendimo būdus, būtinosios ginties tvarką, atvejus kuomet gali būti panaudoatas ginklas ir pan. Konfliktus sukelia patys žmonės. Konfliktas - būsena, kai viena pusė pradeda kitai pusei varžyti teises, interesus. Abi pusės atsako tuo pačiu. Daugelis konfliktinių situacijų, kvirčų būna pavojingi, jie klasifikuojami pagal pavojingumo laipsni, kuriuo grindžiamas tolesnis darbuotojų elgesys: l)dažniausiai pasitaikančios situacijos, nesusipratimai. Vadovai, socialiniai darbuotojai, piliečiai turi pasirinkti saugią padėtį ir greitai reaguoti į veiksmaj 2)situacijos. kai įstatymai leidžia statutiniams darbuotojams panaudoti vadybinio poveikio priemones; 3)kai statutinis darbuotojas, pareigūnas aiškiai suvokia pavojų, iškilusi žmonėms ir jam leidžiama veikti prisilaikant būtinosios gristies reikalavimu. ►Susidūrus su konfliktine situacija įtempa yra didžiulė, todėl reikia stengtis, kad situacija neperaugtų į ekstremalią, todėl statutiniai darbuotojai specialiai atrenkami ir specialiai ruošiami. Kiekviena situacija žmogų vienaip ar kitaip nuteikia, vienos būna malonios, kitos nemalonios, todėl statutiniams darbuotojams būtina proto ir emocijų pusiausvyra, jie ir pačiose sudėtingiausiose situacijose neturi prarasti sveiko proto. 13.Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos ►Dalykinio etiketo išmanymas – lb svarbus socialinės psichologijos elementas. Turbūt daugelis yra patekęs į nemalonias situacijas ar regėję žmogų, nežinantį ar jam dera paduoti susitikimo metu ar palaukti kol tai padarys partneris. Nepasitikėjimas savimi, sutrikimas trukdo dalykiniams santykiams, gadina bendrą susitikimo atmosferą. Keičiantis rinkų sąlygoms greitai rinkai atsirandant ir išnykstant, iškyla daug problemų, kurias padeda išspręsti dalykinis etiketas. Verslininkai taip pat privalo ne tik jį teoriškai žinoti, bet ir nepriekaištingai jas vykdyti jas praktinėje vekloje. Vadovai visada privalo laikytis dalykinių normų, tai palengvina kasdieninį darbą. Pradedančiam verslo vadovui gerai sekasi dirbti jei jis: l)teikia pagarbą ir dėmesį pavaldiniams; 2)yra nuoširdus; tolerantiškas; paprastas; 3)laikosi dalykinio etiketo normų. ►Geros manieros – tai ne tik visuomenėje priimtos normos. Gerai išauklėtas žmogus deramai elgiasi visur – nesvarbu mato jį ar ne.

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3437 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
9 psl., (3437 ž.)
Darbo duomenys
  • Etiketo konspektas
  • 9 psl., (3437 ž.)
  • Word failas 122 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt