Konspektai

Vincas Krėvė

9.2   (3 atsiliepimai)
Vincas Krėvė 1 puslapis
Vincas Krėvė 2 puslapis
Vincas Krėvė 3 puslapis
Vincas Krėvė 4 puslapis
Vincas Krėvė 5 puslapis
Vincas Krėvė 6 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Vincas Krėvė, Dainavos šalies senų žmonių padavimai, praeities romantika V.Krėvės "Dainavos šalies senų žmonių padavimuose", Galvažudys, Bedievis.

Ištrauka

Gimë 1882m. Subartoniø kaime netoli Merkinës. 1m. Merkinës pradinës mokyklos mokinys.
Peterburge iðlaiko egzaminus ið 4 klasiø kurso.
1898m. ástoja á Vilniaus kunigø seminarijà.
1900m. iðstoja ið seminarijos.
1904m. Kazanëje iðlaiko brandos atestato egzaminus.
1904m. ástoja á Kijevo universitetà studijuoti slavistikos.
1905m. á Austro-Vengrijà á Lvovo universitetà.
1909m. baigia universitetà filosofijos daktaro laipsniu.
1909m. iðvyksta á Baku realinæ gimnazijà iki 1920m.
1911m. apgina Kijevo disertacijà ir gauna lyg. Kalbotyros magistro laipsná.
1920m. gráþta á Lietuvà.
1940m. persikelia á Vilniaus universitetà. Ið pradþiø pasitraukia á Austrijà.
1947m. emigruoja á JAV, Filadelfijà, kur dirba Pensilvanijos universitete.
1954m. mirë Springfilde, netoji Filadelfijos.
Legenda "Gilðë".
Aps. "Bobulës vargai".
Diplominis darbas apie indoeuropieèiø protëvynæ.
"Dainavos ðalies senø þmoniø padavimai", daug apsakymø ið "Ðiaudinës pastogës", "Ðarûnas", drama "Skirgaila."
Redaguoja þurnalus "Skaitymai", "Baras", "Skynimai", apys. "Þentas", "Raganius."
"Dangaus ir þemës sûnûs."
Rinko tautosakà, skelbë ir tyrinëjjo jà.
Eina uþsienio reikalø ministro, ministro pirmininko pareigas.
Dainavos ðalies senø þmoniø padavimai
1. Kodël V.Krëvë paraðë "Dainvos ðalies senø þmoniø padavimus"?
2. Ið kur á rinkiná atëjo pavadinimas Dainava?
3. Koká uþdaviná këlë sau V.Krëvë padavimuose?
4. Koks istorinis laikotarpis vaizduojamas padavimuose?
5. Kokius jausmus iðkelia V.Krëvë padavimuose? Kaip jis þiûri á þmones, siekianèius asmeninës laimës?
6. Kaip vertinami þmonës, kurie viskam ryþtasi dël meilës?
7. Kokias moralës ir etikos normas apraðo V.Krëvë?
8. Koks pagrindinis þmogaus vertës kriterijus? Koks baisiausias þmogui dalykas? (negarbë)
9. Koks padavimø þmogaus ryðys su gamta?
10. Kaip ásivaizduojame pasakotojà?
11. Kuo ádomus pats pasakojimo bûdas? (melodeklamacinis, ilgi sakiniai, daug pakartojimø, nuolatiniø epitetø).
Praeities romantika V.Krëvës "Dainavos ðalies senø þmoniø padavimuose"
planas
I. V.Krëvë - didelio ir savito talento raðytojas.
II. V.Krëvës romantinis poþiûris á Lietuvos senovæ.
1. Lietuva - nuostabus kraðtas ("Milþinkapis")
2. Veikëjai - heroiðkos, taurios, pasiaukojanèios asmenybës:
a) neatskiriama gamtos dalis;
b) jø ryþtingumas, dràsa kovoj su kryþiuoèiais;
c) pasiaukojimas tëvynës labui;
d) dramatiðkas likimas;
e) asmeninës laimës siekimas.
3. Ryðki tautosakos dvasia.
4. Poetiðkas muzikalus stilius.
III. Padavimø iðliekamoji vertë.
Ar teisus buvo Skirgaila
planas
I. Istorinës medþiagos panaudojimas "Skirgailoje" (arba "Skirgailos" problematika).
II. Þmogaus ir valdovo tragedija prieðtaringø istorijos jëgø sankryþoje.
1. Skirgaila - valdovas:
a) priima krikðèionybæ kaip paþangesnæ religijà, kurios pusëje...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1528 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
6 psl., (1528 ž.)
Darbo duomenys
  • Lietuvių kalbos konspektas
  • 6 psl., (1528 ž.)
  • Word failas 42 KB
  • Įkeltas: 2024 m.
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt