Konspektai

Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga

10   (1 atsiliepimai)
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 1 puslapis
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 2 puslapis
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 3 puslapis
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 4 puslapis
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 5 puslapis
Ūkio statistikos ir ekonometrijos paskaitų medžiaga 6 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal normalųjį dėsnį gali įgyti reikšmes,jei jo reikšmių intervalas yra (-∞;+∞) ir jis turi tikimybių pasiskirstymų tankio f-ja p(x). Normalus pasiskirstymas priklauso nuo 2 parametrų a(vidurkis) ir σ(vid kvad nuokrypis). Bankų produkcija lygi: gautos palūkanos minus sumokėtos palūkanos plius pajamos už banko paslaugas. BVP gamybos metodu lygus: kiekvienos ekonominės veiklos pridėtinių verčių sumai, gaunamai iš bendrosios produkcijos atėmus tarpinį vartojimą. BVP išlaidų metodu lygus: galutinių vartojimo išlaidų ir kaupimo sumai(tai sudaro individualaus ir kolektyvinio vartojimo išlaidos prekėms įsigyti ir paslaugoms apmokėti; bendrosios vidaus investicijos, susidedančios iš pagrindinio kapitalo formavimo, atsargų pasikeitimo, vertybių apimties pasikeitimo, skirtumas tarp prekių ir paslaugų eksporto ir importo) BVP pajamų metodu: yra pridėtinės vertės, išlaidų komponentų suma(t.y. kompensacija dirbantiesiems, susidedanti iš darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų;pagrindinio kapitalo suvartojimo suma; mokesčiai gamybai ir importui minus subsidijos gamybai;pelnas bei mišrios pajamos) BVP vertinimas - Išlaidų, pajamų ir gamybos metodais. Imtys gali būti tikimybinės(paprasta atsitiktinė, sluoksninė, lizdinė, kombinuota) ir netikimybinės( expertinė, kvotinė, proginė). Atskiras atsitiktinės imties atveji – sisteminė imtis. Gamybos sąskaita parodo: prekių ir paslaugų gamybą Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Sąskaita ir balansus. Sąskaitos skirstomos į einamąsias ir kaupimo. Ką apima šalies skola užsieniui? Valstybės ir ūkio subjektų skolą. Ją sudaro: skolos vertybiniai popieriai; gautos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, įskaitant paskolas, įtrauktas į tiesioginių užsienio investicijų sudėtį; nerezidentų indėliai Lietuvos bankuose; nerezidentų suteiktas trumpalaikis prekybos kreditas; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai nerezidentams. Ką atlieka statistikos tarnybos? Statistikos tarnybos tvarko įvairių lygių valstybės statistiką, t.y: *renka *apibendrina *analizuoja ir skelbia duomenis apie gyventojus, aplinkos apsaugą, juridinių bei fizinių asmenų gamybinę, komercinę ir finansinę veiklą. Ką atspindi tarpšakinio balanso vidinė matrica?Ūkio šakų metines sąnaudas. Joje atvaizduojami šakų ryšiai. Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema?Pagrindinius ekonominio gyvenimo reiškinius:gamyba, pajamas, vartojimą, kaupimą, turtą. Ką duoda prognozavimas?Prognozė naudojama ateities prognozavimui, įstatymų kūrimui ir t.t Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų?Tb duomenys leidžia apskaičiuoti produkcijos gamybos tiesioginių ir pilnųjų sąnaudų koeficientus. Tiesioginių sąnaudų koef parodo vienos šakos produkcijos kiekį, sunaudojamą kitos šakos produkcijos vienetui pagaminti. Pilnųjų sąnaudų koef-tai vienos šakos produkcijos suvartojimas kitos šakos galutinio produkto vienetui sukurti, jie apima kitų šakų ne tik tiesiogines, bet ir netiesiogines sąnaudas, susijusias su šio produkto gamyba. Ką galima tirti RMSM-X modeliu? Ūkio makroekonominių proporcijų tarpusavio priklausomybes, atskiruose ūkio sektoriuose įvykusių pokyčių įtaka visų kitų sektorių rodiklių reikšmėms. Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema?Metodologinį vientisumą, kuris yra būtinas atliekant makroekonominius skaičiavimus Ką lygina Laspeyres'o kainų indeksas? Išlaidas su einamuoju periodu su išlaidomis baziniu laikotarpiu, kai kiekiai yra pastovūs. Ką numato statistikos įstatymas?Nustato statistikos valstybėje organizavimą, tikslus, duomenų gavimo būdus, formas bei prievoles, naudojimo sąlygas, atsakomybę už duomenų pateikimo ir naudojimo tvarkos pažeidimus. Ką nusako rodiklio trendas? Bendrą kitimo tendenciją, yra svarbu įvertinti jos pobūdį. Gali būti pastovus augimas (mažėjimas), spartėjantis augimas (mažėjantis), lėtėjantis augimas (mažėjimas), augimas su būsimu prisotinimu, kai keičiasi vystymosi kryptis. Ką nusako Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką? Nusako infliaciją šalyje. Ką parodo gamintojų kainų indeksas? Išreiškia prekių, pagamintų LT ir realizuotų vidaus rinkoje, bei eksportuotų i kitas šalis, pardavimo kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Ką parodo Gini (Džini) koeficientas? Pajamų nelygybės laipsnį, t.y.parodo santykį ploto tarp absoliučios lygybės tiesės ir Lorenso kreivės su plotu tarp absoliučios lygybės tiesės ir X ašies. Šio koeficiento reikšmė svyruoja nuo 0 iki 1. kuo ji didesnė tuo didesnis ir nelygybės laipsnis. Ką parodo laiko eilutės sezoninė komponentė? Periodiškai pasikartojančius tam tikrai periodais analizuojamus eilutės svyravimus. Ką parodo Laspeyres'o indekso svoris? I-tosios prekės ar paslaugos dalį visumoje baziniu laikotarpiu. Ką parodo Lorenzo kreivė? Parodo nepriklausomumą nuo vidurkio, jautrumą pajamų perskirstymui, jautrumą pokyčiuose mažose pajamose. Ką parodo mokėjimų balansas? Atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę. Taip pat parodo: 1.prekių ir paslaugų eksportą, importą, bei darbo ir investicijų pajamas; 2.Šalies finansinių reikalavimų ir įsipareigojimų kitoms šalims paskyrimą; 3.Aukso atsargų pasikeitimą; 4.specialiųjų skolinimosi teisių pokytis; 5.neatlygintinus pervedimus. Ką parodo Paasche indekso svoris? I-tos prekės ar paslaugos dydį visumoje einamuoju laikotarpiu. Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita?Visų prekių ir paslaugų išteklius ir jų panaudojimą(tarpinį vartojimą,pagrindinį vartojimą,galutinį vartojimą, galutinį vartojimą,pagrindinio kapitalo formavimą,eksportą) Ką parodo statybos kainų indeksas? Pagrindinių naujos statybos sąnaudų kainų pasikeitimą per tam tikrą laikotarpį. Ką parodo vartotojų kainų indeksas? Prekių ir palaugų, kurias įsigyja, už kurias sumoka ir kurias suvaroja gyventojai kainų pokyčius laike. Ką reiškia neigiama koreliacija? Kad vienam didėjant, kitas kintamasis mažėja. Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Tai statistinis tyrimo principas, kuris padeda atskleisti ir nustatyti: *reiškinių santykius *dėsningumas *kitimo tendencijos tada, kai kiti metodai nepajėgūs to padaryti. Statistika apibendrintai gali pasakyti, kas vyksta valstybėje, kokie yra susiklostę santykiai, proporcijos bei ryšiai ir kaip jie kinta. Visą tai sudaro prognozių skaičiavimų reikalingų valdymo sprendimams priimti bazę. Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Reiškia, kad valstybės statistikai niekas negali primesti rodiklių bei įvairių indikatorių skaičiavimo metodų ir metodikų, nuo kurių priklauso rodiklių reikšmės, jų interpretavimas. Valstybės statistika turi būti apribuota statistikos taryboje, kuri yra neutrali ir kurioje specialistai-expertai, atstovaujantys svarbiausioms valstybės gyvenimo sritims, valdymui ūkio struktūroms, mokslui, visuomeniniams judėjimams. Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas?Garantuoja duomenų objektyvumą Ką reiškia viešumo funkcija?Parodo, kad valstybėje turi būti sudarytos sąlygos kiekvienam šalies piliečiui susipažinti su ekonomine ir socialine raida. Demokratinėje visuomenėje, kurioje statistika yra labiausiai nepriklausoma, sudarytos informacinės prielaidos valstybės institucijų veiklai vertinti. Valstybės statistinė sistema sudaro tokias sąlygas periodiškai publikuodama statistinius duomenis apie visas svarbiausias valstybės gyvenimo sritis. Ką rodo auksinės balanso taisyklės koeficientas? Kokia dalimi ilgalaikis turtas finansuojamas savininkų (akcininkų) nuosavybe bei ilgalaikiais įsipareigojimais. Normalu, kad šis koeficientas yra mažesnis arba lygus 1. Ką rodo bendrasis pelningumas? Skirtumą tarp pajamų ir savikainos, t.y.kokia dalis bendrojo pelno tenka vienai daliai pajamų. Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija?Tam tikrą būklę arba ekonominio aktyvumo ar pasyvumo laipsnį. Ką rodo neutralumo principas? valstybės statistika neturi atsižvelgti ar kitaip vienašališkai reaguoti į partijų, visuomenės sluoksnių, seimo ar vyriausybės interesus Ką rodo Oukeno koeficientas? O.K. parodo santykį tarp nedarbo lygio ir BVP atsilikimo. O.K. parodo, kad faktiniam nedarbo lygiui viršijus natūralųjį jo lygį vienu punktu, BVP atsilieka 2,5. Ką rodo pajamų apsaugos rodikliai? Įmonės sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas, t.y. įmonės veiklos efektyvumą. Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Jis yra tiesioginio ryšio tarp kintamųjų matas ir įgyja reikšmes nuo -1 iki 1; teigiamas koreliacijos koef rodo, kad vienam kintamajam didėjant didėja ir kitas; neigiama koreliacija rodo, kad vienam didėjant kitas mažėja; jei rodikliai nepriklausomi, tai porinis koreliacijos koef =0; jei porinis koreliacijos koef absoliutiniu didumu = 1, tai rodikliai tiesiškai priklausomi; rodo, kad yra tiesinis ryšys tarp Y ir vienintelio kintamojo X. Ką rodo skurstančiųjų lygis šalyje? Tai rodiklis, parodantis šalies gyventojų dalį, kurių pajamos yra žemiau skurdo ribos. Tai pats paprasčiausiais skurdo indeksas, kur q-skurstančiųjų gyventojų skaičius; p-gyventojų skaičius šalyje. Ką rodo žemų pajamų indeksas? Jis parodo, kiek reikia lėšų, norint panaikinti skurdą šalyje. I=L*N Ką rodo žemų pajamų nuokrypis? Tai rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai skurstančiųjų pajamos nukrypsta nuo skurdo ribos. Šis rodiklis parodo skurdo gilumą, kur y-i-tojo skurstančiojo pajamos; z-skurdo riba. Kad faktiniam nedarbo lygiui viršijus natūralųjį jo lygį vienu punktu, BVP atsilieka 2,5% Ką tiria ūkio statistika? Ūkinių procesų ir reiškinių kiekybę. Kada vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio? Jei keičiasi prekių kiekiai. Kaip apibrėžiama santykinė skurdo riba? Jeigu skurdo slenkstis apibrėžiamas siejant su tam tikrais pajamų ar išlaidų šalies viduriniais rodikliais. Šios ribos nesusijusios su būtinosiomis reikmėmis, todėl jos matuoja ne skurdą, o nelygybę visuomenėje. Subjektyvios skurdo ribos suteikia informaciją apie respondento asmeninę nuomonę apie juos pačius. Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Logaritmavimo pagalba. Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai?Į dirbančiuosius ir bedarbius. Kaip skirstomi šalies gyventojai?Į ekonomiškai aktyvius ir neaktyvius. Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kiekvienas gen aib elementas turi vienodą galimybę būti paimtas. Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Įverčių arba statistika. Kam lygi absoliuti skurdo riba? Yra minimalus pajamų ar išlaidų dydis būtinoms reikmėms patenkinti. Kam lygi bendroji pridėtinė vertė?Bendroji pridėtinė vertė-BVProduktas. Ši vertė lygi iš produkcijos vertė atėmus tarpinį vartojimą. BVP-apibendrinantis dydis, nusakantis rezidentinių vienetų ekonominės veiklos rezultatus. Tai per ataskaitinį laikotarpį rezidentinių vnt. Sukurtos bendrosios pridėtinės vertės pagal kiekvieną ekonominę veiklą suma plius grynieji mokesčiai gaminiams ir importo mokesčiai. Taip pat tai yra gyventojų piniginių pajamų ir įmonių ekonominės veiklos pajamų suma (samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas, ūkinių subjektų bei verslininkų uždirbtas pelnas ar mišrios pajamos) Kam lygi mediana? Tai sk dalijantis stebėtų duomenų, išdėstytų didėjimo tvarka, tūrį į 2 lygias dalis. Jei variacinės eilutės narių sk n nelyginis tai mediana lygi šios eilutės viduriniam nariui, jei n lyginis tai mediana =2 vidurinių variacinės eilutės narių vidurkiui. Kam lygi pagrindinio kapitalo grąža? Tai verslo rezultato kiekis Q tenkantis pagrindinio kapitalo PK evrtės vienetui: h=Q/PK Kam lygios disponuojamos pajamos? Tai piniginės ir natūrinės pajamos gautos už darbą iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos profesinės veiklos, pensijos, įvairios pašalpos, stipendijos, pajamos iš turto, rentos, dividendai.) Kam lygios vartojimo išlaidos? Tai piniginės ir natūrinės išlaidos, skirtos NŪ vartojimo poreikiams tenkinti. Tai išlaidos maistui, drabužiams, avalynei, būstui, sveikatos priežiūrai,kultūros,poilsio reikmėms. Kam lygus darbo našumas? Verslo rezultato (produkcijos, paslaugų) kiekiui Q, tenkančiam darbo sąnaudų vienetui T(vienam darbuotojui per vieną darbo val) w=Q/T. Kam lygus grynasis apyvartinis kapitalas? Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų skirtumui. Rodo įmonės likvidumo lygį. Kam lygus kapitalo rentabilumas? Tai pelnas P tenkantis turto (kapitalo ir pelno suma) vertės vienetui R: kapitalo rentabilumas=RP/(PK+P);R=P/turtas. Kam lygus Laspeyres'o kainų indeksas? Atskirų prekių ir paslaugų indeksų svertiniam ar aritmetiniam vidurkiui. Kam lygus Paasche kainų indeksas? Prekių ar paslaugų svertiniam ar harmoniniam vidurkiui( su esamais svoriais). Indeksas lygina faktines išlaidas einamuoju laikotarpiu su baze. Kam naudinga darbo statistika?Padeda formuoti ir kontroliuoti programas, skirtas garantuoti darbuotojų ir bedarbių gamybinį užimtumą, užtikrinant našesnį darbą. Ji panaudojama kuriant valstybės politiką užimtumo srityje apskaitant pajamas. Kam naudojama ekonometrinė analizė?Ūkinių reiškinių praeities analizei. Kam naudojama indeksų teorija? Kainų ar apimčių palyginimas tai yra tiesioginiams binariniams palyginimams, grandininių indeksų ilgalaikių pokyčių analizei bei agreguotų rodiklių defliavimui (kainų įtakos eliminavimui). Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė?Tai rezultatinių rodiklių pokyčių tyrimas, nustatantis konkrečių veiksnių įtaką nagrinėjama rodikliui. Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga?Tam kad statistika išlaikytų gyventojų pasitikėjimą, garantuotų duomenų tixlumą. Informacija valdymo poreikiams ir viešumo funkcija statistikoje turi būti derinama su asmens laisvės teisių bei komercinės veiklos paslapties saugojimu. Todėl visomis prieinamomis priemonėmis(teisinėmis, ekonominėmis,techninėmis bei organizacinėmis) reikia garantuoti, kad asmenų, įmonių, bendrovių ir kitų objektų stebėjimo duomenys, sukaupti statistikos tarnybos, netaptų kokia nors „paieškos“sistema , „pramoninio, techninio bei finansinio šnipinėjimo arena“ ar paprasčiausio smalsumo objektu. Reikia taikyti visas įmanomas priemones, kad nebūtų naudojama statistinė individuali informacija. Kam skirtas LAM modelis? Ilgo laikotarpio sureguliavimo modelis(LAM). Centrinėms ir rytų Europos šalims. Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos?Visam ūkiui;instituciniams vienetams,sugrupuotiems į sektorius;ūkiniams vienetams, sugrupuotiems į grupes;rezidentams, kurie turi ryšį su ekonomika šalies teritorijoje. Kapitalo sąskaita:fiksuoja sandorius, susijusius su nefinansinių aktyvų įsigijimu ir kapitalo transferus, susijusius su turto perpaskirstymu. Sąskaita parodo įvairių rūšių investicijų panaudojimą nefinansiniuose aktyvuose. Kas apsprendžia bendrosios pusiausvyros modelio esmę? Šios problemos: gamintojo(esant ribotiems ištekliams ir tam tikro dydžio paklausai reikia pasiekti optimalų, pelno prasme, gamybos lygį); vartotojo (vartotojas turi maximizuoti savo naudingumo f-ją, esant tam tikro dydžio jo biudžeto apribojimams); pusiausvyros (ją nusako gamybos kiekio ir prekių kainų vektoriai). Šios sąlygos: prekių gamyba (pasiūla) turi būti lygi vartojimui (paklausiai); visų prekių kainos turi būti lygios atitinkamų prekių eiliniams naudingumas ir ribinėms išlaidoms. Kas būdinga laiko eilutėms? Jos skiriasi nuo at dyd tuo, kad jos nariai yra tarpusavyje priklausomi. Analizuojama atsitiktinio proceso stebėjimų, atliktų laiko momentais, seka. Bendru atveju procesas gali būti tolydus, o jį stebime tam tikrais laiko momentais. Intervalai tarp stebėjimo momentų gali būti vienodi arba skirtingi. Kas charakterizuoja atsitiktinio dydžio reikšmių išsibarstymą? Dispersija, vid kvad nuokrypis, iš dalies – variacijos koef. Kas gali ruošti oficialią statistiką?Valstybinės įstaigos Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą?Detalūs duomenų apsaugos įstatymai. Kas yra produkcija?Tai gamybos metu sukurtų prekių ir paslaugų verčių suma. Tai rinkos ir ne rinkos prekės ir paslaugos. Ji parodo prekių ir paslaugų bazinę vertę, kuri yra rezidencinių institucinių vienetų veiklos rezultatas per tam tikrą laikotarpį. Rinkos produkcija-tai prekės ir paslaugos, kurios turi paklausą ir yra parduodamos rinkoje. Ne rinkos produkcija-tai prekės ir paslaugos, kurios gaminamos asmeniniam vartojimui arba nemokamai perduoti kitiems asmenims, instituciniams vienetams individualiai arba kolektyviai. Kas lemia valdymo funkciją?Statistinė informacijos poreikis vyriausybės ministerijų sprendimams priimti, įstatymų leidybai statistinės, valstybės, ekonominės, socialinės bei demografinės būklės. Kas parodoma TB antrame kvadrante?Nacionalinių pajamų panaudojimas vartojimui ir kaupimui. Kas parodoma TB trečiame kvadrante?Pridėtinė vertė:darbo užmokestis, pelnas, amortizacija ir kt. Kas pilnai nusako atsitiktinį dydį? Jei žinomos jo reikšmių aibė ir tų reikšmių tikimybės. Šiuo atveju sakome, kad žinome at. d. pasiskirstymo dėsnį. Kas reglamentuoja privalomą informaciją?.Statistikos įstatymai ir vyriausybės potvarkiai Kas sudaro imtį? Generalinės aibės dalis, paimta tyrimui. Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Priklauso nuo laiko komponentės. Kas sudaro populiaciją(generalinė aibė)? Aibė objektų, kuriuos reikia ištirti pagal tam tikrus požymius. Kokia imtis yra reprezentatyvi? Imtis, kuri teisingai atspindi tiriamojo požymio savybes generalinėje aibėje. Imtis reprez tada, kai imties ėmimo metu kiekvien. Gen aibės elementas turi vienodą tikimybę būti paimtas. Kokia investicija laikoma tiesiogine užsienio investicija? Kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. Kokia nedarbo kaina?Pagrindinė nedarbo kaina-nepagaminta produkcija. Kai ekonomika nesugeba sukurti pakankamo darbo vietų skaičiaus visiems, kurie nori ir gali dirbti, potenciali prekių ir paslaugų gamyba prarandama negrįžtamai. Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Kuri pasiskirsčiusi pagal studento dėsnį su n1 +n2 – 1 laisvės laipsniu. Kokia trendo funkcija nusako pastovų augimą ar mažėjimą? Tiesinis trendas. Kokia trendo funkcija nusako lėtėjantį augimą? Logistinis, laipsninis, tornkvisto, logaritminis trendas. Kokias reikšmes gali įgyti atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal binominį dėsnį? 0,1,2... n su tikimybe P(X=m)=pn(m) Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Nuo-1 iki 1. Kokias reikšmes gali įgyti pasiskirstymo funkcija? Diskrečioji pasiskirstymo f-ja:01, x priklauso R. Tolydžiojo pasiskirstymo f-ja:pasiskirstymo f-jos išvestinė vadinama tankio f-ja ir žymima f(x); f(x)=>0 Kokie gali būti parametrų įverčiai? Taškiniai (teorinis vidurkis, moda, mediana, kvantilis) ir intervaliniai. Kokie gali būti sandoriai?Piniginiai ir nepiniginiai Kokie gali būti statistiniai duomenys? *amžius *lytis *gyvenama vieta *pajamos ir t.t. Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Analitiniai (parametriniai) ir algoritminiai. Kokie yra instituciniai vienetai?Tai nefinansinės įmonės ar bendrovės, finansinės įmonės, vyriausybė, namų ūkiai, nepelno institucijos, aptarnaujančios namų ūkius. Kokie yra nelygybės rodikliai? Bendrasis nelygybės matas yra Lorenso kreivė; pats paprasčiausiais nelygybės matas yra dispersija; Variacijos koeficientas; Vidutinis santykinis nuokrypis. Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Aritmetinis vidurkis, geometrinis, harmoninis, kvadratinis. Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Nepaslinktumo, pagrįstumo, efektyvumo. Kokie laiko eilutės analizės etapai? Įvertinama ir išskiriama determinuota komponente, įvertinamos ir išskiriamos aukštų dažnių komponentės, aprašomų matematinių modelių atsitiktinė komponentė, vertinama nagrinėjamos eilutės prognoze. Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Aprašyti laiko eilučių charakteringus ypatumus, įvertinti statistinius modelius, aprašančius duotas laiko eilutes; nustatyti būsimas reikšmes, turint stebėtas reikšmes. Kokie matai galimi agreguotoms prekėms? Tik santykiniai matai/dydžiai. Kokie matai galimi vienai prekei? Absoliutūs ir santykiniai matai. Kokie metodai būdingi tik statistikai? *statistinis identifikavimas *statistinis klasifikavimas ir grupavimas; *faktorinė indeksinė analizė *įvairių formų statistinis balansavimas ir makroekonominiai skaičiavimai *ekonometrinė analizė ir prognozavimas Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Parametrams vertinti dažniausiai naudojami mažiausių kvadratų arba max tikėtinumo metodai. Regresiniai modeliai skirstomi į tiesinius ir netiesinius. Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Momentų ir max tikėtinumo. Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Aprašyti nagrinėjamų procesų charakteringus ypatumus; įvertinti statistinius modeliu; prognozuoti stebimus procesus. Kokie pagrindiniai kainų indeksų metodologiniai principai? Reprezentatyvumas (tipinių reprezentančių parinkimas) ir kainų palyginamumas. Kokie pagrindinai valstybės statistikos organizavimo principai? *centralizuota statistikos sistema *regioninis statistikos decentralizavimas *neutralumo principas *mokslinio savarankiškumo principas *legalizavimo principas ir informacijos pateikimo principas *konfidencialumo principas Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? *statistinės informacijos metodinis bei techninis rengimas bei skelbimas tenkinant šalies bei tarptautinių organizacijų poreikius. *duomenų rinkimas, kaupiant įmonių, namų ūkių, gyventojų adresų duomenis, kurie numatyti statistikos bei kituose įstatymuose. *statistikos organizavimas šalies valdymo organų užsakymu *kitų šalių bei tarptautinių bendrijų statistinės inf kaupimas bei skelbimas *makroekonominiai skaičiavimai *bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis bei institutais rengiant statistinę bei teisinę bazę *duomenų banko automatizuotos informacijos sistemos dalies kūrimas ir palaikymas *valstybės įstaigų konsultavimas statistikos klausimais *tyrimų organizavimas, taikant imčių metodus, būsimo stebėjimo vieneto informavimas apie dalyvavimą statistinio stebėjimo procese, tyrimo tikslus, jų teises ir pareigas. Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? *uždavinio teorinė analizė ir performulavimas statistinėms kategorijoms; *tyrimo atlikimas ir vertinimas; *rezultatų interpretavimas; Kokios gali būti trendo funkcijos? Bendrą ilgalaikę tendenciją galima aprašyti kokia nors neatsitiktine logaritminis, hiperbolinis, hamperko. tendencija T(t), dažniausiai ji būna monotoniška. Trendo pvz. tiesinis, polinominis, eksponentinis, laipsninis, Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Sisteminės ir paprastos. Kokios yra finansinės įmonės?Tai įmonės teikiančios finansines paslaugas. Tai centriniai ir kt. Bankai, brokeriai, pensiniai fondai, draudimo kompanijos ir t.t. Kokios yra padėties abscisių ašyje charakteristikos? Vidurkis, moda, mediana, kvantilė. Kokios yra skurdo ribos? Absoliuti; santykinė;subjektyvi. Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos?*pažintinė*valdymo*viešumo ir kt. Kokios sąskaitos sudaromos?Sąskaitos gali būti prekių ir paslaugų. Einamosios sąskaitos:gamybos, pajamų formavimo, pirminių pajamų paskirstymo (išdėstymo), antrinio pajamų paskirstymo, koreguotų pajamų paskirstymo, disponuojamų pakoreguotų pajamų panaudojimo. Kaupimo:kapitalo, finansinė, kitų aktyvų pokyčių, nuvertėjimo. Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? *EUROSTAT(Europos bendrijos statistikos tarnyba, Liuksemburgas) *JT statistikos tarnyba(Niujorkas) *OECD(Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Paryžius) *JT Europos ekonomikos komisija(Ženeva) *EUROAPARATAS(Strasbūras) *UNESCO(Paryžius) ir kt. Kokiu principu pagrįstas MODAG modelis? Sąnaudų – rezultatų principu. Koks yra modos įvertis? Imties elemento, turintis max dažnumą. Koks mokėjimų balansas tikslas? Parodyti šalies užsienio ekonominių ryšių subalansuotumo lygį. Koks namų ūkių biudžetų tyrimo objektas?Yra namų ūkis-tai atskirai gyvenantis vienas asmuo arba asmenų grupė, kuri gyvena viename bute ar name, turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi. Jeigu nepatenkinama bent viena iš nurodytų sąlygų, asmuo prie namų ūkio nepriskiriamas. Namų ūkiu gali būti: *šeima susidedanti iš sutuoktinių su vaikais ir be jų arba vienas iš tėvų su vaikais *kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys giminaičiai,pvz. Brolis ir sesuo, seneliai ir anūkai ir pan. * kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys asmenys, nesusiję giminystės ryšiais *vieniši asmenys, gyvenantys iš savo pajamų *šeimos susidedančios iš kelių kartu gyvenančių sutuoktinių porų, turinčių bendrą biudžetą. Koks namų ūkių biudžeto tyrimo tikslas? *suteikti informaciją apie namų ūkių pajamų ir išlaidų lygį, vartojimą įvairiose namų ūkių grupėse *įvertinti skurdo rodiklius, nustatyti skurdo lygį įvairiuose gyventojų sluoksniuose *suteikti informaciją minimaliam gyvenimo lygiui nustatyti *teikti vartojimo išlaidų struktūrą, vartotojų kainų indekso ir makroekonominių rodiklių skaičiavimui. *suteikti informaciją apie maisto produktų suvartojimą, mitybą, jos pakankamumą įvairiose namų ūkių grupėse. Koks parametro įvertis yra efektyvus? Toks nepasislinkęs įvertis, kurio dispersija yra mažiausia. D α=M(α- α)2=min Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Kurio teorinis vidurkis = vertinamajam parametrui. Mα= α. Koks parametro įvertis yra pagristas? Kuris didėjant imties tūriui su tikimybe artima vienetui kaip norint mažai skiriasi nuo parametro α : P{I α- αI

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3599 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
7 psl., (3599 ž.)
Darbo duomenys
  • Ekonominės statistikos konspektas
  • 7 psl., (3599 ž.)
  • Word failas 101 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas

Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Ūkio statistika ir ekonometrija: praktinės užduotys

Ūkio statistika ir ekonometrija: praktinės užduotys Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Ūkio statistika ir ekonometrija

Ūkio statistika ir ekonometrija Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Namų ūkio statistika ir ekonometrija

Namų ūkio statistika ir ekonometrija Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Statistinis tyrimas: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006

Statistinis tyrimas: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugų teikimo Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse 2001-2006 Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Vilniaus apskrities žemės ūkio bendrovių vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Vilniaus apskrities žemės ūkio bendrovių vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Šiaulių apskrities žemės ūkio bendrovių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Šiaulių apskrities žemės ūkio bendrovių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2010 metais: Lietuvos Respublika, Utenos apskritis ir jos savivaldybės

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus tyrimas 2002-2010 metais: Lietuvos Respublika, Utenos apskritis ir jos savivaldybės Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Namų ūkio biudžeto statistiniai duomenys ir jų analizė

Namų ūkio biudžeto statistiniai duomenys ir jų analizė Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Statistika: veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje

Statistika: veikiančių ūkio subjektų skaičius Klaipėdos apskrityje Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Įvairių namų ūkio rodiklių reikšmės ir jų tarpusavio priklausomybė

Įvairių namų ūkio rodiklių reikšmės ir jų tarpusavio priklausomybė Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą

Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas

Gyventojų gimstamumo  ir mirtingumo statistikos tyrimas Ekonominė statistika Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt