Konspektai

Skaičiuoklės ir Microsoft Excel

10   (1 atsiliepimai)
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 1 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 2 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 3 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 4 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 5 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 6 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 7 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 8 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 9 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 10 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 11 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 12 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 13 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 14 puslapis
Skaičiuoklės ir Microsoft Excel 15 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Skaičiuoklės Tai vienas iš įžymiausių informacijos tvarkymo įrankių kompiuterių informatikos istorijoje. Pagal savo paplitimą tarp kitų programų jos yra antroje vietoje po teksto procesorių. Išskirtinis skaičiuoklių bruožas yra jų darbo dinamika. Keičiant pradinius duomenis, kinta skaičiavimų rezultatai, kurie kitose skaičiavimo grandyse gali būti panaudoti kaip pradiniai duomenys. Todėl skaičiuoklėmis per trumpą laiką galima sudaryti ir išspręsti sudėtingus ekonominius, matematinius uždavinius, apdoroti mokslinius eksperimentinius statistikos duomenis, atlikti finansinius ir komercinius skaičiavimus. Laikoma, kad pirma tokia programa pasirodė 1979 metais. Ji vadinosi VisiCalc. Dabar yra žinoma daug įvairių firmų sukurtų programų skaičiuoklių: SuperCalc, Lotus 1-2-3, QuattroPro, Microsoft Excel. Pagrindinės sąvokos • Skaičiuoklė – tai paprastos „popierinės“ lentelės realizacija kompiuteryje. Mažiausias lentelės elementas, skirtas įvairiai informacijai (skaičiams, tekstui, formulėms, funkcijoms) saugoti, vadinamas langeliu, ląstele, narveliu, cele (Cell). • Horizontaliai (vienas greta kito) išdėstyti langeliai sudaro eilutę (Row). Eilutės numeruojamos arabiškais skaičiais (1, 2, …). • Vertikaliai (vienas virš kito) išdėstyti langeliai sudaro stulpelį (Column). Stulpeliai numeruojami lotyniškomis raidėmis ir jų kombinacijomis (A,B,…,Z, AA, AB,…). • Kiekvieno langelio identifikavimui naudojamos jo koordinatės (adresas). Langelio koordinatės sudaromos iš dviejų dalių: stulpelio raidės ir eilutės skaičiaus (pvz.: A1 – tai pirmojo stulpelio ir pirmos eilutės susikirtime esančio langelio koordinatės). Koordinatės dar gali būti užrašomos, nurodžius eilutės ir stulpelio numerį (pvz.: R1C1 , čia R1 reiškia pirmąją eilutę, o C1 – pirmąjį stulpelį). • Skaičiuoklių sudarymo programos maksimaliai leidžia 8192 arba 65536 eilutes ir 256 stulpelius. Nuo 27 stulpelio prasideda dviguba raidinė numeracija AA, AB, … • Langelių visuma sudaro darbo lapą (worksheet). Viename dokumente gali būti iki 255 darbo lapų, todėl toks dokumentas vadinamas darbo knyga (workbook). Darbo pradžia Programa iškviečiama darbui renkantis Start – All Programs – Microsoft Excel. Pradėjus veikti skaičiuoklei, ekrane pamatysite programos Microsoft Excel 2003 langą (1 pav.). Prieš jus „popierinės“ lentelės analogas, įrėmintas įvairiais elementais. 1 pav.: Programos MS Excel 2000 vaizdas Įrankių juostose pastebėsite jau programoje MS Word matytus įrankius, kartojasi ir veiksmų juostoje esančios komandos. Čia pasikartojančių veiksmų atlikimas sutampa su atitinkamomis MS Word galimybėmis. Formulės eilutės kairėje yra laukelis (Name Box), kuriame rodomos pasirinkto langelio koordinatės. Pačioje formulės eilutėje visuomet matomas pasirinkto langelio turinys. Darbo knygos saugojimas Išsaugoti darbo knygą Excel aplinkoje kaip ir tekstų redaktoriuje galima dviem būdais: 1. Veiksmų juostoje pasirinkite komandą File – Save arba Save As. Jeigu failas dar nebuvo išsaugotas, gautame dialogo lange nurodykite failo vardą ir aplanką, kuriame norite išsaugoti. 2. Standard įrankių juostoje paspauskite mygtuką Save. Jeigu failas jau turi vardą, bus išsaugoti atlikti pakeitimai. Jeigu darbas nebuvo prieš tai išsaugotas, gausite dialogo langą Save As. Darbo pabaiga Darbą su programa MS Excel galima baigti renkantis File – Exit arba spaudžiant programos lango uždarymo mygtuką x dešiniam viršutiniam lango kampe. Seniau sukurtos darbo knygos atidarymas Norint atidaryti anksčiau sukurtą darbo knygą, pasirenkame File - Open arba spaudžiame įrankį Open įrankių juostoje Standard. Atsiradusiame dialogo lange reikia rasti aplanką, kuriame yra saugoma reikalinga darbo knyga, pele pažymėti failą ir paspausti mygtuką Open. Programos lango vaizdo keitimas Darbo lauko, kuris matomas ekrane, vaizdas keičiamas naudojant veiksmų juostos komandų grupę View. Šios grupės komandos leidžia sukurti norimą darbo lapo vaizdą: • įprastą – Normal ir • suskirstytą puslapiais – Page Break Preview. Komanda Toolbars leidžia įjungti arba išjungti įvairias įrankių juostas. Veiksmai su įrankių juostomis bei įrankiais atliekami analogiškai kaip ir tekstų redaktoriuje MS Word.  ---> Formula Bar – įjungia arba išjungia formulės eilutę. Status Bar – informacinė eilutė programos lango apačioje. Darbo lapas gali būti didinamas arba mažinamas komanda Zoom. Duomenų įvedimas, taisymas Skirtingai nuo tekstą tvarkančių programų, čia duomenys rašomi ne eilute, o tame langelyje, kur yra žymeklis – juodas stačiakampis aplink jį. Toks langelis vadinamas aktyviu arba pažymėtu. Langeliuose galima rašyti tekstą, skaičius arba formules. Tekstiniai duomenys pagal nutylėjimą nustumiami į langelio kairiąją pusę, skaičiai į dešinę. Vėliau galima nurodyti ir kitokį duomenų išlyginimo būdą. Rašant formulę, prieš ją būtinas lygybės ženklas. Rašomi duomenys matomi formulės eilutėje ir tame langelyje, kur stovi žymeklis. Jei rašoma formulė, spustelėjus įvedimo klavišą, langelyje iškart gausite jos rezultatą, arba pranešimą Error, jei formulė klaidinga. Pačią formulę matysite formulės eilutėje. Rašant formulę, galima naudoti skaičius, funkcijų pavadinimus ir nuorodas į kitus langelius. Duomenų įvedimo pabaiga - įvedimo klavišo ar klavišo, valdančio žymeklį, spustelėjimas. Nuorodas į kitus langelius (kitaip langelių koordinates) galima rinkti klaviatūra arba gauti automatiškai, bakstelėjus pele į reikiama langelį. Eilučių aukštis ir stulpelių plotis Naujoje lentelėje visų eilučių aukštis (ir stulpelių plotis) vienodas.  Langelių matmenys gali būti keičiami pele arba naudojant veiksmų juostos komandas Format –Row –Height ir Format –Column –Width. Negalima pakeisti tik vieno langelio pločio ar aukščio – keičiami iš karto viso stulpelio ar eilutės matmenys. Eilutės aukštį galima pakeisti: • Tempiant žemyn apatinę eilutės ribą, eilutės vardų srityje, iki reikiamo aukščio. • Du kartus spustelėjus kairiu pelės klavišu ties apatine eilutės riba. • Vykdant komandą Format – Row – Height ir atsiradusiame dialogo lange įrašius eilutės aukščio reikšmę. Stulpelio plotį galima pakeisti: • Tempiant į dešinę, dešiniajame stulpelio vardo krašte, esančią ribą, tiek, kol bus matomi visi langelio elementai. • Vykdant komandą Format – Columns – Width ir atsiradusiame dialogo lange įrašius reikiamą stulpelio pločio reikšmę. • Du kartus spustelėjus kairiu pelės klavišu dešiniajame stulpelio vardo krašte, automatiškai išplatinsite stulpelį pagal patį plačiausią elementą. Norint tvarkyti iš karto kelias eilutes (kelis stulpelius), jas (juos) reikia pažymėti ir atlikti reikalingus veiksmus. Lentelės tvarkymas Naujų elementų įterpimas Veiksmų juostoje pasirinkus komandų grupę Insert galima įterpti: • langelį (Cell); įterpiant langelį papildomai reikės nurodyti kaip elgtis su kitais langeliais: pastumti juos į dešinę (Shift cells right), žemyn (Shift cells down) arba įterpti pilną eilutę (Entire row), stulpelį (Entire column). • eilutę (Row); eilutę įterpsite virš tos eilutės, kurioje stovėjo žymeklis. • stulpelį (Column); stulpelį įterpsite į kairę nuo to stulpelio, kuriame stovėjo žymeklis. • darbo lapą (Worksheet); kiekvienam lapui galite duoti pavadinimą (Format–Sheet–Rename). Įterpus naują elementą, eilutės ir stulpeliai pernumeruojami automatiškai. Nereikalingų elementų šalinimas Lentelės elementų šalinimo komandos yra veiksmų juostos komandų grupėje Edit. Galima pašalinti: • aktyvų darbo lapą (Edit–Delete Sheet); • eilutę, stulpelį, langelį ar pažymėtą langelių bloką (Edit–Delete…); • pažymėtų langelių turinį (Edit–Clear–Contents); • pažymėtų langelių formatavimo parametrus (Edit–Clear–Formats); • pažymėtų langelių turinį, formatavimo parametrus, formules ir kt. (Edit–Clear–All); Kopijavimas ir perkėlimas Langelius arba jų blokus galima kopijuoti tokia tvarka: 1. Pažymime norimą kopijuoti langelį (arba jų bloką); 2. Renkamės veiksmų juostos komandą Edit-Copy. Aplink kopijuojamą elementą atsiras mirgantis punktyrinis rėmelis. 3. Pažymime langelį, į kurią kopijuosime. Jeigu kopijuojamas langelių blokas, užtenka nurodyti kairiojo viršutinio kampo vietą. 4. Renkamės veiksmų juostos komandą  Edit-Paste. Perkelti langelį (bloką) iš vienos vietos į kitą galima tokia pat tvarka kaip ir kopijuojant. Skiriasi tik antrojo žingsnio komanda: renkamės Edit-Cut. Specialus įklijavimas (Paste Special) Ne visuomet, kopijuojant langelius arba jų blokus, reikalinga tiksli kopija. Kartais reikalingi tik lentelės rėmeliai arba tik reikšmės ir pan. Tuomet kopijuojant vietoj paprasto įklijavimo (Paste) galime rinktis specialaus įklijavimo komandą (Edit-Paste special)(1 pav.).  1 pav.: Specialus įklijavimas Gautame dialogo lange galima pasirinkti, ką norite įklijuoti: • All - viską. Nekopijuoja stulpelio pločio ar eilutės aukščio. • Formulas - kopijuoja tik formules.  • Values - kopijuoja tik reikšmes. Kintamieji tampa pastoviomis reikšmėmis. • Formats - kopijuoja formatavimo parametrus: skaičių formatus, rėmelius, šriftus, langelių foną. Nekopijuoja langelių dydžio. • Comments - kopijuoja komentarą. • Validation - kopijuoja tik langelio duomenų patvirtinimą.  • All axcept borders - kopijuoja viską išskyrus rėmelius. • Column widths - kopijuoja tik stulpelio plotį. • None - tai reiškia, kad nereikia jokios operacijos. • Add - kopijuojamą reikšmę prideda prie langelyje esančios reikšmės. • Subtract - kopijuojamą reikšmę atima iš langelyje esančios reikšmės. • Multiply - padaugina iš langelyje esančios reikšmės. • Divide - langelyje esančią reikšmę padalina iš kopijuojamos reikšmės. • Transpose - kopijuojama lentelė pasukama 90 laipsnių kampu. • Paste link - įklijuojama nuoroda į kopijuojamą langelį. Skaičių vaizdavimo formatai Kadangi skaičiuoklės orientuotos darbui su skaičiais, tai jos turi daug skaičių formato pakeitimo variantų. Pasirinkus Format - Cells, kortelėje Number (1 pav.) pamatysite skaičių tvarkymo galimybes: 1 pav.: Skaičių formatai Kategorijų (Category) langelyje pasirenkate reikiamą formatų grupę. Žemiau esantis užrašas rodo šios grupės paskirtį ir galimus veiksmus. Pavyzdžių lange reikia rasti šabloną, kuris panašiausias į jums reikalingą skaičių formą. Sample skyrelyje matysite, kaip atrodys Jūsų skaičius, pasirinktu formatu. Galimi tokie pagrindiniai duomenų vaizdavimo formatai: • General bendrasis (nesuteikia skaičiui jokio papildomo formato); • Number skaičių (leidžia parinkti skaitmenų po kablelio kiekį); • Currency piniginis (šalia skaičiaus užrašomas valiutos simbolis); • Accounting buhalterinis (skaičius, esančius viename stulpelyje, išlygiuoja taip, kad vienetai būtų po vienetais, dešimtys po dešimtimis ir t.t.); • Date datos (skaičiui suteikia datos išraišką); • Time laiko (skaičiui suteikia laiko formatą); • Percentage procentų formatas (pateikiama skaičiaus procentinė išraiška su % simboliu); • Fraction trupmenos; • Scientific mokslinis slankaus taško formatas; • Text tekstinis (visi skaičiai traktuojami kaip tekstas, su kuriuo nebus atliekami matematiniai veiksmai); • Special specialusis (telefono numeris, šalies kodas); • Custom vartotojo sukurtas formatas. Kai skaičiaus formatas nenurodytas, lentelė jį vaizduoja bendruoju formatu, po kablelio parodo visus į langelį telpančius skaitmenis. Jeigu šio formato skaičiaus sveikoji dalis į langelį netelpa, jis užrašomas eksponentiniu formatu (pvz., įvedę skaičių 524769,5 matysite 5,25E+5). Kai langelyje netelpa kitu formatu vaizduojamas skaičius, matysite ##### . Tai reiškia, kad skaičiai langelyje yra surašyti, bet negalima jų pilnai pavaizduoti. Šiuo atveju reikia padidinti langelio plotį. Kai reikia, kad skaičius būtų įvestas teksto formatu, prieš skaičių rašomas apostrofas arba nustatomas tekstinis formatas. Ar ląstelėje skaičius įrašytas teksto formatu, galima atskirti pagal jo išdėstymą langelyje. Duomenų išdėstymas langeliuose 1 pav. Duomenų išdėstymo langelyje keitimas Duomenų išdėstymą galite pakeisti iškvietę veiksmų juostos komandą Format - Cells... Gautame dialogo lange pasirinkite kortelę Alignment.  Čia galima pasirinkti duomenų išlyginimo būdą ir orientaciją langelyje. Skyrelyje Text alignment numatyta galimybė išlygiuoti duomenis horizontaliai ir vertikaliai. Tačiau kiekvienas elementas išlieka savame langelyje. Tik viena iš komandų Center Across Selection leidžia nustumti langelio turinį taip, kad jis išsitęstų virš kelių stulpelių (prieš tai reikia pažymėti langelius, per kuriuos norite išcentruoti). Skyrelyje Orientation galima tekstą orientuoti vertikaliai arba pasukti tam tikru kampu (Degrees). Text control skyrelyje galima nustatyti: • Wrap text - įjungus šį režimą galima langelyje rašyti keliomis eilutėmis. • Shrink to fit – automatinis šrifto dydžio sumažinimas, kad tekstas tilptų langelyje, • Merge Cells – pažymėtų langelių sujungimas į vieną. Kiti formatavimo parametrai Šriftas Šrifto ir jo atributų nustatymai keičiami komandos Format - Cells kortelėje Font (1 pav.). Visi veiksmai aatliekami analogiškai kaip ir tekstų redaktoriuje. Tik reikia nepamiršti, kad šriftas nustatomas aktyviam langeliui arba pažymėtam langelių blokui. 1 pav.: Šrifto ir jo atributų nustatymas Lentelės rėmeliai ir fonas Pradėjus veikti programai MS Excel, ekrane matoma lentelė, tačiau spausdinama ji bus tik tuomet, kai dialogo lango File – Page Setup kortelėje Sheet yra pažymėtas parametras Gridlines. Dažniau rėmeliai būna reikalingi tik kai kurioms lentelės dalims. Tuomet parametras Gridlines turi būti išjungtas, o jūsų sukurtai lentelei nubrėžti rėmelį galima, pasirinkus komandos Format – Cells kortelę Border (2 pav.). Prieš brėžiant rėmelius turite pasižymėti lentelę arba jos dalį. 2 pav.: Lentelės rėmeliai Skyrelyje Line galima pasirinkti liniją (Style) ir linijos spalvą (Color), su kuria bus braižomi lentelės rėmeliai. Presets dalyje: • None - nuima pažymėtos lentelės fragmento linijas (kontūro linijos išlieka); • Outline - apibrėžia pažymėtos lentelės fragmento išorines linijas; • Inside - nubrėžia pažymėtos lentelės fragmento vidines (horizontalias ir vertikalias) linijas.  Galima brėžti lentelę naudojantis Border dalies mygtukais.  Įjungus reikalingus mygtukus, jūsų lentelė bus nubraižyta. Norėdami suteikti lentelės langeliams foną, iškvieskite kortelę Patterns (3 pav.). Color dalyje parenkama langelių užpildymo spalva. Pattern - užpildymo raštas ir šio rašto spalva. Bet kokius pasirinkimus galite matyti dalyje Sample. Formulės Formulė analizuoja lentelėje esančius duomenis ir pateikia analizės rezultatą. Formulėse gali būti atliekamos operacijos: sudėtis, daugyba, dalyba, lyginimas, kėlimas laipsniu ir pan. Formulės rašymo tvarka: 1. Pasirenkame langelį, kuriame reikalingas formulės rezultatas; 2. Rinkti formulę pradedame lygybės ženklu; 3. Surinkę formulę spaudžiame įvedimo klavišą

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 2956 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
15 psl., (2956 ž.)
Darbo duomenys
  • Programų konspektas
  • 15 psl., (2956 ž.)
  • Word failas 384 KB
  • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Microsoft Excel skaičiuoklė ir kaip ja naudotis

Microsoft Excel skaičiuoklė ir kaip ja naudotis Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel skaičiuoklė

Microsoft Excel skaičiuoklė Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel skaičiuoklės

Microsoft Excel skaičiuoklės Programos Peržiūrėti darbą

Skaičiuoklė Microsoft Excel

Skaičiuoklė Microsoft Excel Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel. Skaičiuoklės sąrašas

Microsoft Excel. Skaičiuoklės sąrašas Programos Peržiūrėti darbą

Skaičiavimai ir formulės naudojant Microsoft Excel

Skaičiavimai ir formulės naudojant Microsoft Excel Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel skaičių formatai

Microsoft Excel skaičių formatai Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel. Datos ir laiko funkcijos

Microsoft Excel. Datos ir laiko funkcijos Programos Peržiūrėti darbą

Darbas su Microsoft Excel

Darbas su Microsoft Excel Programos Peržiūrėti darbą

Microsoft Excel programa

Microsoft Excel programa Programos Peržiūrėti darbą

Operacinė sistema MS Windows 2003. Teksto redaktorius MS Word 2003. Skaičiuoklė MS Excel 2003

Operacinė sistema MS Windows 2003. Teksto redaktorius MS Word 2003. Skaičiuoklė MS Excel 2003 Programos Peržiūrėti darbą

Ms Excel. Skaičiuoklės sąrašas

Ms Excel. Skaičiuoklės sąrašas Programos Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt