Konspektai

Istorijos kurso konspektas (nepilnas)

9.6   (3 atsiliepimai)
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 1 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 2 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 3 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 4 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 5 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 6 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 7 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 8 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 9 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 10 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 11 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 12 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 13 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 14 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 15 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 16 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 17 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 18 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 19 puslapis
Istorijos kurso konspektas (nepilnas) 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Istorija – mokslas apie žmogaus veiklą praeityje.
• Archeografija – pagalbinė istorijos šaka, rengianti rašytinių istorinių šaltinių aprašymo bei publikavimo principus ir metodus.
• Archeologija – mokslas, kuris tiria pirmykštę kultūra iš iškasenų, senienų ir pagal tai atkuria žmonių visuomenės praeitį.
• Epigrafija – mokslas, kuris tiria senovės ir viduramžių įrašus, raštus ant akmenų, metalo, kaulų, medžio, molio dirbinių.
• Genealogija – mokslas, kuris tiria giminių, šeimos ar pavienių asmenų kilmę, giminystės ryšius, istoriją.
• Istorinė geografija – mokslas, kuris tiria tam tikrų istorijos laikotarpių visuomenės geografinę aplinką, jos kitimą dėl gamtinių priežasčių ir žmonių veiklos.
• Istoriografija – mokslas, kuris tiria istorijos žinių, istorijos mokslo raidą.
• Metrologija – mokslas, kuris tiria įvairių tautų matavimo (ilgio, ploto, apimties, svorio) ir piniginių vienetų sistemų raidą, Pagal matus galima nustatyti dokumentų amžių.
• Numizmatika – mokslas, kuris tiria monetų kalimo ir apyvartos istoriją.
• Paleografija – mokslas, kuris tiria rašto istoriją ir jo grafinių formų raidą senuosius rašto paminklus.
• Sfragistika – mokslas, kuris tiria antspaudus kaip istorijos šaltiniu. Padeda nustatyti istorinių dokumentų tikrumą, datą.
• Šaltinotyra – mokslas, kuris tiria istorinių šaltinių atsiradimą, pobūdį, siekia nustatyti tikrumą ir patikimumą, rengti publikavimo metodiką.
• Heraldika – mokslas tiriantis herbus, kurie ypač išplito viduramžiais.
• Diplomatika – mokslas, kuris tiria aktus, jų struktūrą ir raidą. Istoriniai aktai – tai dokumentai, kuriuose pagal tam tikras teisines normas užfiksuoti sandoriai ar sutartys.
• Emblematika – istorijos disciplina, padedanti tirti emblemų atsiradimą, funkcionavimą, jose esančių simbolių aiškinimą.
• Filatelija – pašto ženklų, blokų, ženklinių vokų, specialių antspaudų, vokų praėjusių paštą ir pan. kolekcionavimas ir analizavimas.
• Chronologija – mokslas, kuris siekia nustatyti tikslias istorinių įvykių ir dokumentų datas.
Skiriami 3 istorikų darbo etapai:
1. Euristinis;
2. Kritinis;
3. Interpretacinis.
Laikas istorijoje:
• Hebrajų era – nuo 3750 m. pr. Kr.;
• Graikų era – 776 m. pr. Kr. (olimpinių žaidynių pradžia);
• Romėnų era – nuo 753 m. pr. Kr. (Romos miesto įkūrimas);
• Musulmonų era – 622 m. po...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 32187 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • Istorijos įvadas 7
 • 1.1 Krikščionybės plitimas Europoje viduramžiais: frankų, slavų christanizacija. Krikščionybės skilimo priežastys ir padariniai 9
 • Katalikų bažnyčios įtaka Europos politiniam ir socialiniam gyvenimui. Vienuolynų vaidmuo visuomenės ir kultūros gyvenimuose 10
 • 1.2 Kryžiaus žygių į Rytus (XI – XIII a.) vaidmuo Europos visuomenės kaitoje 10
 • Viduramžių universitetų atsiradimas, studijų jose organizavimas 11
 • Kliuni reformos. Pasaulietinės ir dvasinės valdžios konfliktas 12
 • 1.3 Feodalizmo pagrindiniai bruožai. (1.4) Vakarų Europos luominės visuomenės modelis 13
 • 1. 5 Miestų savivalda (Magdeburgo teisė) 14
 • 1.7 Romanika ir Gotika 15
 • Mindaugas 15
 • Lietuvos visuomenės kaitos išorinės priežastys 16
 • Mūšiai 17
 • Algirdas ir Kęstutis 17
 • 1.9 Lietuvos krikšto problemos 18
 • Gediminas 18
 • Jaunutis 19
 • Pagoniškosios epochos Lietuvos kultūros (religija, raštija) pagrindiniai bruožai 19
 • Jogaila ir Vytautas (Lietuvoje po Algirdo mirties) 19
 • Jogaila Lenkijos karalius. Vytautas Didysis 21
 • Lucko suvažiavimas. Vytauto Didžiojo valdymo reikšmė 22
 • Krikšto priėmimo reikšmė krikščioniškos kultūros plitimui. 23
 • 1.12 Lietuvos savarankiškumo klausimas santykiuose su Lenkija dinastinės unijos metais (1386 – 1569 m.) 23
 • 1.15 Etninė ir religinė Lietuvos visuomenės įvairovė ir jos kaita XIII – XV a. 24
 • Lietuvos valstybė po Vytauto mirties. (1.13) Bajorų luomų vaidmens stiprėjimas. 24
 • Ponų taryba 25
 • 2.1 Naujųjų amžių laikotarpio Europoje esminiai bruožai 26
 • 2.2 DGA reikšmė 26
 • Renesansas ir jo žymiausi atstovai 27
 • 2.3 Reformacijos sąjūdis. Svarbiausios M. Liuterio bažnyčios reformavimo idėjos 28
 • Kontrreformacija 29
 • Reformacija ir kontrreformacija LDK. Abraomo Kulviečio veikla Vilniuje. 30
 • 2.9. Pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo „Katekizmas“ išleidimo aplinkybės ir reikšmė. Mikalojaus Daukšos veiklos reikšmė. 31
 • 2.11. Valakų reforma ir jos padariniai 31
 • 2.15. Lietuvos Statutai 31
 • 2.12. Liublino unija 32
 • 2.13. ATR valstybės valdymas po Liublino unijos 32
 • 2.14. Vilniaus universitetas 34
 • 2.20. Istorinės asmenybės 34
 • 2.21. Barokas 34
 • Apšvietos idėjos. Apšviestasis absoliutizmas. 35
 • Apšvietos bruožai 36
 • Didžioji Prancūzijos revoliucija 36
 • Jakobinų diktatūra 39
 • Napoleonas Bonapartas (1794 06 – 1799m.) 40
 • Napoleono Bonaparto vidaus politikos pertvarkymai Prancūzijoje 40
 • XVII a. vid. ATR karai su Rusija ir Švedija 41
 • Svarbiausi klasicizmo bruožai architektūroje 41
 • Svarbiausi demografiniai, ekonominiai LDK pokyčiai nuo XVII a. vidurio iki ATR padalijimų. Užsienio valstybių kišimasis į ATR vidaus politiką. 42
 • Bajoriškoji demokratija ir LDK pilietiškumo samprata XVII a. vid. – XVIII a. 43
 • Abiejų Tautų Respublika (ATR) 43
 • 1794 m. sukilimas 43
 • Edukacinės komisijos veikla 44
 • Pramonės perversmas 44
 • Pramonės perversmo nulemti visuomenės struktūros pasikeitimai, gyventojų skaičiaus augimas, urbanizacija 45
 • XIX a. politinių srovių skirtumai ir jų vaidmuo visuomeniniame gyvenime. 46
 • XIX a. politinės doktrinos 47
 • Svarbiausios XIX a. idėjinės politinės srovės (doktrinos) 48
 • Rusijos valdžios politika Lietuvoje: „lenkų pradų naikinimas“ ir „rusų pradų atkūrimas“. Lietuvos tautinio atgimimo užuomazgos Vilniaus universitete 49
 • 1830-1831 m. sukilimo Lietuvoje priežastys ir padariniai 50
 • Nacionalizmo idėjų plitimas Europoje 51
 • Vokietijos suvienijimas 51
 • 1861 m. baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. 1863-1864 m. sukilimas Lietuvoje ir jo vadai 51
 • Nelegalios lietuviškos spaudos platinimas ir lietuvių švietimas spaudos draudimo laikotariu. J. Bielinio veikla. "Aušra", "Varpas", "Tėvynės sargas". J. Basanavičiaus, V. Kudirkos ir J. Tumo – Vaižganto nuopelnai tautiniam sąjūdžiui 52
 • Politinių partijų Lietuvoje kūrimasis. Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai ir jų reikšmė 54
 • Istorinės asmenybės (4.25) 55
 • Pirmasis pasaulinis karas 1914 – 1918 m. (I PK) 56
 • Politiniai pokyčiai Rusijoje 1917 metais. Bolševikų diktatūros įvedimas 57
 • Paryžiaus taikos konferencija. Versalio taikos sutartis 58
 • V. Vilsono 14 punktų esminės idėjos. Tautų Sąjunga ir jos tikslai 59
 • Vokiečių okupacinis rėžimas (1915 – 1918 m.) Lietuvių politiniai siekiai pirmojo pasaulinio karo metu (1917 – 1918) 59
 • 1917 m. Vilniaus konferencija 60
 • Lietuvos tarybos pastangos atkurti Lietuvos valstybę 60
 • Pilietinis karas Rusijoje. Karinio komunizmo politika. 61
 • NEP‘o politika. Industrializacija. Teroro sistemos formavimasis. 61
 • Tarp demokratijos ir diktatūros 62
 • Fašizmo ideologijos svarbiausios idėjos. Italijos fašistų atėjimo į valdžią priežastys. Benito Musolinio valdymas. 63
 • Nepriklausomybės kovos su Sovietų Rusija, bermontininkais ir Lenkija 65
 • Lietuvos tarptautinio pripažinimo problematika 66
 • Klaipėdos krašto prisijungimas 1923 m. 66
 • 5.19 Steigiamojo Seimo (1920 – 1922) reformos ir jų reikšmė 67
 • 5.21 Lietuvos politinė, ekonominė ir socialinė raida parlamentinio valdymo metais 67
 • Lietuvos Respublikos seimai (1920-1940 m.) 69
 • 5.20. Svarbiausios Lietuvos užsienio politikos problemos: santykiai su Sovietų Sąjunga, Vokietija ir Lenkija. 69
 • 5.22. 1926 m. gruodžio perversmo Lietuvoje priežastys ir padariniai. 70
 • 5.24 Lietuvos Respublikos prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio ir K. Griniaus valdymo ypatumai 70
 • 5.23 Lietuvos politinė ir ekonominė raida autoritarinio valdymo metais. A. Voldemaro it J. Tūbelio vaidmuo politiniame gyvenime 71
 • 5.25 Lietuvos 1922 ir 1938 m. Konstitucijų esminiai skirtumai 72
 • 5.7 1929 m. Didžioji ekonominė krizė 72
 • 5.26 Tautinių mažumų: žydų, lenkų, vokiečių ir rusų padėtis tarpukario Lietuvoje 73
 • Nacionalsocialistų atėjimas į valdžią. Nacizmo ideologijos bruožai 74
 • 5.8 (dalinai) Nacizmo ir fašizmo ideologijos 75
 • Nacistinės Vokietijos vidaus raida 76
 • Antrasis pasaulinis karas (1939 09 01 – 1945 09 02) 77
 • Pirmasis etapas (1939 09 01 – 1941 06 22) 78
 • Antrasis etapas (1941 06 22 – 1943 07) 78
 • Trečiasis etapas (1943 07 – 1945 09 02) 79
 • Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse 79
 • Holokaustas 79
 • Antrojo pasaulinio karo padariniai 80
 • Vinstono Čerčilio, Franklino Ruzvelto, Josifo Stalino veikla II PK metais 81
 • Lietuvos tarptautinė politika nepriklausomybės praradimo išvakarėse 82
 • Lietuvos nepriklausomybės praradimas (1940 06 14) 83
 • Pirmoji sovietinė okupacija ir aneksija 83
 • Antisovietinės rezistencijos pagrindiniai bruožai 84
 • Nacistinė Lietuvos okupacija 85
 • Svarbiausi Lietuvos XX a. pirmosios pusės švietimo, kultūros ir mokslo pasiekimai 87
 • Antroji sovietinė okupacija – reokupacija (1944 06/1945 – 1990 03 11) 87
 • Ginkluota rezistencija 88
 • 1949 m. vasario 16 LLKS Deklaracija 90
 • 6.1 Teritoriniai ir politiniai pokyčiai Europoje po Antrojo pasaulinio karo 90
 • 6.7 JTO tikslai ir pagrindinės institucijos 90

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Mokyklinis
Failo tipas
Word failas (.docx)
Apimtis
94 psl., (32187 ž.)
Darbo duomenys
 • Istorijos konspektas
 • 94 psl., (32187 ž.)
 • Word failas 652 KB
 • Lygis: Mokyklinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt