Analizės

Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas

10   (1 atsiliepimai)
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 1 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 2 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 3 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 4 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 5 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 6 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 7 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 8 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 9 puslapis
Profesinė praktika: vandens kokybės gamybos paruošimui režimas 10 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 ŠARMINGUMAS (HIDROKARBONATAI) Vandens šarmingumą sudaro silpnų rūgščių anijonų koncentracijų suma. Šarmingumas nustatomas titruojant vandens mėginį stipria rūgštimi. Yra 3 šarmingumo rūšys: laisvasis, karbonatinis, bendrasis. Laisvąjį šarmingumą sudaro hidroksilo ir karbonato jonai. Jį rodo stiprios rūgšties tūris, reikalingas nutitruoti mėginį iki pH= 8,3. Karbonatinį šarmingumą sudaro tik angliarūgšties disociacijos produktai, t.y. hidrokarbonato ir karbonato jonų koncentracijų suma. Jį rodo stiprios rūgšties tūris, reikalingas nutitruoti mėginį nuo pH= 8,3 iki pH= 4. Bendrąjį vandens šarmingumą sudaro silpnų organinių ir neorganinių rūgščių anijonų ir hidroksilo koncentracijų suma. Dauguma paviršinių vandenų priskiriama hidrokarbonatų klasei, nes pagrindių jonų sudėtyje vyrauja hidrokarbonato jonai. Tokių vandenų karbonatinis šarmingumas būna toks didelis palyginus su kitų anijonų sudaromu šarmingumu, kad jį galime laikyti bendru šarmingumu. Hidrokarbonatų ir karbonatų jonų atsiradimo paviršiniuose vandenyse šaltiniai- karbonatinių uolienų dulėjimas ir tirpimas, nemažai jų patenka su atmosferos krituliais ir požeminiu nuotėkiu, chemijos pramonės, silikatų, sodos gamybos nuotekomis. Paviršiniuose vandenyse hidrokarbonato ir karbonato jonai yra ištirpę. Tarp šių jonų egzistuoja pusiausvyra. Hidrokarbonato ir karbonato jonų koncentracijų santykis vandenyje priklauso nuo vandens aktyvios reakcijos (pH). Vandenyje, kurio pH7, vandenyje jau atsiranda karbonatų jonų, o esant pH>10,5 jie tampa pagrindiniu angliarūgšties disociacijos produktu. BENDRASIS KIETUMAS Vandens bendrąjį kietumą sukelia dvivalenčių šarminių žemės metalų, visu pirma kalcio ir magnio, katijonai. Šie elementai patenka i paviršinį vandenį, angliarūgštei veikiant karbonatinius mineralus, dėl dirvose vykstančių biologinių procesų arba su įvairių pramonės šakų nuotekomis. Kalcio ir magnio koncentracija, ekvivalentiška hidrokarbonatų ir karbonatų koncentracijai, yra vadinama karbonatiniu kietumu. Nekarbonatinį kietumą sukelia šarminių žemės metalų jonų koncentracija, ekvivalentiška mineralinių rūgščių anijonų (chloridų, sulfatų, nitratų) koncentracijai. Jis išreiškiamas miligramekvivalentais, moliais, milimoliais viename litre. 1 Kalcinio kietumo nustatymas REAGENTAI: 1. Natrio šarmo 2 N tirpalas 2. Natrio sulfido 2% tirpalas 3. Trilono B 0,01 N tirpalas 4. Chromo tamsiai mėlyno 0,5% spiritinis tirpalas ANALIZĖS EIGA: Į 250 ml talpos kolbutę pilama 100 ml tiriamo vandens, pripilama 2 ml natrio šarmo tirpalo, 2 ml natrio sulfido 2% tirpalo . Palaukti 5 minutes ir įlašinti 7-8 lašus indikatoriaus chromo tamsiai mėlyno. Atsargiai titruojama trilono B tirpalu iki spalvos pasikeitimo iš rožiniai-raudonos į violetinę. Kalcinis kietumas (K) apskaičiuojamas: K=a*100 gekv/kg (sutrumpinta formulė) K=(a*N*K*1000*1000)/V, kur a-trilono B kiekis, sunaudotas titravimui, ml; N-trilono B normalingumas; K-trilono B pataisos koeficientas,K=1; 1000-perskaičiavimas gekv į mgekv; 1000-perskaičiavimas mgekv į gekv; V-tiriamo vandens kiekis, ml. Tinklo vandens karbonatinio indekso apskaičiavimas: Ik = Kca*Šb (mgekv/kg)2 1000 Ik –karbonatinis indeksas; Kca –kalcinis kietumas, g-ekv/kg; Šb – bendras šarmingumas, mg-ekv/kg. 2 Vandens bendro kietumo nustatymas REAGENTAI: 1.Amonio buferinis tirpalas 2.Natrio sulfido 2% tirpalas 3.Trilono B 0,01 N tirpalas 4.Chromo tamsiai mėlyno 0,5% spiritinis tirpalas ANALIZĖS EIGA: Į 250 ml talpos kolbutę pilama 100 ml tiriamo vandens, pripilama 5 ml amoniako buferinio tirpalo, 2 ml 2% natrio sulfido tirpalo ir 7-8 lašus indikatoriaus chromo tamsiai mėlyno. Atsargiai titruojama trilono B tirpalu iki spalvos pasikeitimo iš rožiniai-raudonos į mėlyną. Bendras kietumas apskaičiuojamas: K=a*100 gekv/kg (sutrumpinta formulė) K=(a*N*K*1000*1000)/V, kur a-trilono B kiekis, sunaudotas titravimui, ml; N-trilono B normalingumas; K-trilono B pataisos koeficientas,K=1; 1000-perskaičiavimas gekv į mgekv; 1000-perskaičiavimas mgekv į gekv; V-tiriamo vandens kiekis, ml. 3 Vandens šarmingumo nustatymas REAGENTAI: 1. Druskos rūgšties 0,1 N tirpalas; 2. 1% fenolftaleino tirpalas; 3. 0.1%metiloranžo tirpalas. ANALIZĖS EIGA: Į 250 ml talpos kolbutę pilama 100 ml tiriamo vandens, įlašinama 2-3 lašai fenolftaleino ir titruojama 0,1 N rūgšties tirpalu, kol išnyks avietinę spalvą. Pasižymimas rūgšties kiekis sunaudotas titravimui. Paskui įlašinama 3-4 lašai metiloranžo ir titruojama 0,1 N rūgšties tirpalu, kol pasikeis spalva iš geltonos į oranžinę.Pasižymimas rūgšties kiekis, sunaudotas titravimui. Š=a (sutrumpinta formulė) mgekv/kg Š=(a*N*K*1000)/V , kur a-rūgšties kiekis,sunaudotas titravimui, ml; N-rūgšties normalingumas; K- pataisos koeficientas, K=1; 1000-perskaičiavimas iš gekv į mgekv; V- tiriamo vandens tūris, ml. 4 Chloridų nustatymas REAGENTAI: 1. Mišrus indikatorius; 2. 0,1 N azoto rūgšties tirpalas; 3. AgNO3 tirpalas. ANALIZĖS EIGA: Į kolbutę įpilama 100 ml tiriamo vandens, įlašinama 5 lašai mišraus indikatoriaus. Vanduo nusidažo violetine arba mėlyna spalva. Po to lašinama azoto rūgšties 0,1N tirpalo iki spalvos pasikeitimo į geltonai-salotinę spalvą. Po spalvos pasikeitimo įpilama papildomai 0,5 ml azoto rūgšties 0,1N tirpalo. Toliau titruojama gyvsidabrio nitrato tirpalu iki spalvos pasikeitimo į mėlynai-alyvinę spalvą. Gyvsidabrio nitrato tirpalo kiekis, sunaudotas titravimui, dauginamas iš 10. Pavyzdžiui: titravimui sunaudota 2ml gyvsidabrio nitrato, Chloridai=2*10=20mg/l . 5 1. BENDROS ŽINIOS 1.1. KK01 cheminio vandens valymo įrengimų paskirtis yra išvalyti naudojamą techninį vandenį nuo kietumo druskų, kad jis tiktų garo katilų maitinimui ir šiluminių tinklų pamaitinimui. 1.2. KK01 naudojamas vandentiekio vanduo, kurio kokybinė charakteristika duota 1 lentelėje. 1.3. Vanduo valomas naudojant dviejų laipsnių Na-katijonavimo metodą. Cheminio vandens valymo baro našumas - 10m3/h chemiškai valyto vandens (ChVV). 1.4. Galimi vandens režimo pažeidimai -2 lentelėje. Vandentiekio vandens kokybės rodikliai 1 lentelė Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Mat. vnt. Dydis 1 2 3 4 1. Bendras kietumas mgekv/kg 4.6 2. Karbonatinis kietumas -”- 4.0 3. Šarmingumas mgekv/kg 4.0 4. Druskingumas mg/kg 244 5. Kalcinis kietumas mgekv/kg 3.2 6. Magninis kietumas -”- 1.4 7. Chloridai mg/kg 18 8. Laisva angliarūgštė CO2 -”- 22 9. Geležis g/kg 100 10. pH 8.0 11. Permanganatinė oksidacija mgO2/kg 1.4 12. Naftos produktai mg/kg 0.03 13. Pakibusios dalelės mg/kg 0.1 6 10. GALIMI VANDENS RĖŽIMO PAŽEIDIMAI IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI 2lentelė Eil. Nr. Pažeidimo rūšis Priežastys Šalinimo būdai 1. 2 3 4 1. Maitinimo vandens kietumas didesnis negu leistas normomis (chloridai normų ribose). 1.1. Išsieikvoję II-o laipsnio filtro katijonitas. 1.2. Padidėjęs boilerio kondensato kietumas. 1.1.1. Įjungti dirbti rezer-vinį II-o laipsnio filtrą, o šį atjungti regeneracijai. 1.2.1. Netvarkingas boileris atjungiamas ir remontuo-jamas. 1.3.1. Visais ankščiau minė-tais atvejais dalinai pakeisti vandenį deaeratoriuje iki nusistovės maitinimo van-dens kietumas normų ribo-se ir atlikti neeilinį dirban-čio katilo prapūtimą. 2. Maitinimo vandens kietumas ir chloridų kiekis viršija normų leistinas ribas. 2.1. Nesandari druskos tirpalo sklendė dirbančio filtro ir druskos tirpalas patenka į jį kito filtro rege-neracijos metu. 2.2. Į dirbantį filtrą patenka atplovimo vanduo, esant nesandariai regeneruojamo filtro ChVV išėjimo sklendei. 2.2.3. Imtis priemonių maitinimo vandens kietumo ir chloridų kiekio suma-žinimui ir atlikti dirbančių katilų neeilinį prapūtimą. 3. Padidintas katilo vandens šarmingumas. 3.1. Nepakankamai atida-rytas nepertraukiamo prapūtimo ventilis prie separatoriaus. 3.2. Kuriant katilą, neatitarytas nepertraukiamo prapūtimo linijos ventilis prie katilo. 3.1.1. Padidinti nepertra-ukiamą katilo prapūtimą arba, esant reikalui, atlikti ir neeilinį periodinį jo prapūtimą. 3.2.2. Patikrinti ar pakankamai atidarytas nepertraukiamo prapūtimo linijos ventilis prie katilo. 4. Sumažėjus katilo vandens šarmingumas. 4.1. Esant nedideliam garų sunaudojimui, perdaug atidarytas nepertraukiamo prapūtimo ventilis. 4.3. Nesandarūs katilo periodinio prapūtimo ventiliai. 4.1.1. Sumažinti nepertrau-kiamą katilo prapūtimą. 4.3.3. Patikrinti periodinio prapūtimo ventilius. 7 Atlikus analizę gauti duomenys yra surošomi i lentelę. Analizė kiekvienos katilinės yra atliekama kartą į mėnesį, jei nėra pakitimų ir nenukrypstama nuo normos, galima paklaida 0,05ml. Jei yra nukrypimų analizė atliekama kartą, du į savaitę. UAB VE KNK03 (Dvarčionių) katilinės vandenų kokybės rodikliai (periodinės kontrolės duomenys) 2007m.spalio mėn. Eil.Nr. Vandens pavadinimas Kietumas,mgekv/l Šarmingumas, mgekv/l Karbonatinis indeksas, (mgekv/l)2 Chloridai, mg/l Angliarūgštė, mg/l Geležis, mg/l pH Pakibusios dalelės, mg/l Naftos produktai, mg/l Deguonis, mg/l Bendras Kalcinis fenolftaleino bendras   Pradinis po mech.filtro                   0     1 Po nugėležinimo filtro               0,065         2 Chemiškai valytas vanduo 0,005     3,6   20   0,045         3 Pamaitinimo bakas 0,02   0,1 3,9   20   0,063         4 Tinklo vanduo   0,02 0,4 4,2 0,08 20 0 3,156 8,77 0,3   0,01 5 Po mech. tinklo filtro               3,339   0     8 IŠVADOS: Atlikinėdama praktika UAB,,Vilniaus Energijoje“ susipazinau su gamybos procesu, vandens paruošimu gamybai. Nustatyti vandens kietumą, šarmingumą ir chloridus bei atlikti pastovų rėžimą katilinių vandenims. 9 VILNIAUS UNIVERSITETAS CHEMIJOS FAKULTETAS FIZIKINĖ KATEDRA Pagrindinių studijų programos (Chemija) 4 kursas PROFESINĖ PRAKTIKA VANDENS KOKYBĖS GAMYBOS PARUOŠIMUI RĖŽIMAS EGLĖ JONAITYTĖ 2007 10 26

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1287 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
10 psl., (1287 ž.)
Darbo duomenys
  • Pramonės ir gamybos analizė
  • 10 psl., (1287 ž.)
  • Word failas 118 KB
  • Lygis: Universitetinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šią analizę

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Gamybos organizavimo kokybės kontrolė

Gamybos organizavimo kokybės kontrolė Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Lininio audinio gamybos proceso valdymo praktika: namų tekstilės gaminių gamyba UAB "Baltlina"

Lininio audinio gamybos proceso valdymo praktika: namų tekstilės gaminių gamyba UAB "Baltlina" Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje: AB "Kaišiadorių paukštynas"

Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje: AB "Kaišiadorių paukštynas" Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Organizacijos šarvo durų gamybos proceso valdymo praktika

Organizacijos šarvo durų gamybos proceso valdymo praktika Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Geriausi prieinami gamybos būdai stiklo gamybos pramonei

Geriausi prieinami gamybos būdai stiklo gamybos pramonei Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Kokybės samprata poligrafijoje ir kokybės parametrai poligrafijoje

Kokybės samprata poligrafijoje ir kokybės parametrai poligrafijoje Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Gamybos planavimas: metalo konstrukcijos UAB "Litana ir Ko"

Gamybos planavimas: metalo konstrukcijos UAB "Litana ir Ko" Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Operatyvaus gamybos valdymo teorija "just-in-time"

Operatyvaus gamybos valdymo teorija "just-in-time" Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Kokybės matavimas naudojant D.Garvin kokybės matų sistemą

Kokybės matavimas naudojant D.Garvin kokybės matų sistemą Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Gamybos funkcija ir gamybos kaštai

Gamybos funkcija ir gamybos kaštai Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Gamybos klasifikacija. Gamybos kooperacija

Gamybos klasifikacija. Gamybos kooperacija Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą

Plastikinių durų gamybos veiklos organizavimas

Plastikinių durų gamybos veiklos organizavimas Pramonė ir gamyba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt