Namų darbai

Istorijos šaltinių užduotis

10   (1 atsiliepimai)
Istorijos šaltinių užduotis 1 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 2 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 3 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 4 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 5 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 6 puslapis
Istorijos šaltinių užduotis 7 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 1. Užduotis Šaltinis A „Siunčiu lietuviškos abėcėlės egzempliorių, atspausdintą rusiškomis raidėmis [ir] siūlau komitetui nuo šiol laikytis taisyklės: nepraleisti spausdinimui nė vieno lietuviško egzemplioriaus, rašyto lenkiškomis raidėmis, ir leisti juos spausdinti tik kada, kai bus perrašyti rusiškomis raidėmis pagal pridedamą pavyzdį.“ Šaltinis B Vyriausioji spaudos reikalų valdyba sužinojo, kad šiaurės vakarų krašte pastaruoju metu nepaprastai smarkiai prekiaujama užsienyje atspausdintomis lotynišku – lenkišku šriftu knygomis ir brošiūromis lietuvių ir žemaičių kalbomis. Šitie leidiniai įvežami į Rusiją kontrabanda ir turi visas žymes tų leidinių, kurie buvo spausdinami Vilniaus spaustuvėse anksčiau (ligi 1865m.) su išankstiniu cenzūros leidimu. Dalis įvežamų knygų, žinoma, sulaikomos įvežant, ką rodo teisminės bylos, dažniausiai kylančios Suvalkų apygardos teisme, bet didesnioji tokių leidinių dalis pasiekia paskyrimo vietą nekliudomi. Šaltinis C „ <...> Laikrasztis musų tik svietiszkas ir pagal iszteklių ir pajėgas musų, atgabęs žines tik isz wisationio mokslo. Tas žines suteikdami skaitytojams sawo, mes daugiausei rupinsimes iszplatinti tarp brolių žines apie sawo gimines (tautos) senowes weikalus, o taipogi apie weikalus musų, kaipo Lietuwių, sziose gadynėse.“ 1. Kokiai temai nagrinėti skirti šie istorijos šaltiniai?Taip pat nurodykite ir amžių. 2. Kas galėjo parašyti raštą, kuris minimas šaltinyje A? 3. Kodėl Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą? 4. Kodėl buvo įvestas rusiškas raidynas? 5. Kaip vadinamas rusiškas raidynas? 6. Kokios buvo spaudos draudimo pasekmės? 7. Kodėl knygos buvo ženklinamos Vilniaus spaustuvių žymėmis? 8. Kaip tokios knygos buvo vadinamos? 9. Apie kokį laikraštį kalbama šaltinyje C? 10. Kas buvo jo redaktorius? 11. Kiek metų ėjo šis laikraštis? 12. Kodėl šaltinio C autorius tiek daug dėmesio skiria Lietuvos praeičiai? 13. Kokią reikšmę turėjo šis laikraštis? 14. Kuris šaltinis kurį papildo? 15. Šaltinis C pirminis ar antrinis?Atsakymą pagrįskite. 2. Užduotis Naujieji amžiai Testas 1.Valakų reformos įstatymas paskelbtas: a) 1547 m. b) 1548 m. c) 1557 m. d) 1558 m. 2. 1564 m. Ulos mūšyje buvo sumušta rusų kariuomenė. LDK kariuomenei vadovavo: a) Jonas Jeronimas Chlodkevičius b) Mikalojus Radvila Rudasis c) Andrėjus Kurbskis d) Petras Vileišis 3. Antrasis LDK statutas įsigaliojo: a) 1563 m. b) 1566 m. c) 1588 m. d) 1562 m. 4. Liberum veto teisė – tai: a) bajorų teisių apribojimai b) draudimas balsuoti c) seimo nario teisė protestuoti ir panaikinti bet kokį nutarimą d) leidimas balsuoti 5. Popiežius Klemensas XIV Jėzuitų ordiną panaikino: a) 1771 m. b) 1772 m. c) 1770 m. d) 1814 m. 6. Lietuvos ir Lenkijos valstybės Ketverių metų seimas darbą Varšuvoje pradėjo: a) 1788 m. b) 1775 m. c) 1791 m. d) 1780 m. 7. 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija rėmėsi: a) Renesanso idėjomis b) Švietėjų idėjomis c) Fiziokratų idėjomis d) Socializmo idėjomis 8. Po III Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo Vilnius atiteko: a) Vokietijai b) Austrijai c) Prūsijai d) Rusijai 9. 1815 m. Varšuvos kunigaikštystę panaikino: a) Rusijos caras b) Šv. Sąjungos įkūrimas c) Vienos kongresas d) Tilžės taika 10. Vilniaus universitete 1817 m. buvo įkurta: a) Filaretų draugija b) Filomatų draugija c) „Juodųjų brolių“ draugija d) „Sokrato mokyklos“ ložė 11. Spaudos draudimo metai Lietuvoje: a) 1840-1904 m. b) 1863-1905 m. c) 1880-1900 m. d) 1864-1904 m. 12. Masinės Lietuvos gyventojų emigracijos į Vakarų Europos ir Amerikos šalis pradžia: a) 1868 m. b) 1831 m. c) 1864 m. d) 1891 m. 13. Lietuvos politinių partijų lopšiu laikoma: a) Lietuvos socialdemokratų partija b) Lietuvos demokratų partija c) Lietuvos tautos pažangos partija d) Lietuvos darbininkų partija 14. XVI a. Italijoje atsirado: a) gotikos stilius b) klasicizmo stilius c) baroko stilius d) renesanso stilius 15. Nyderlandų revoliucija vyko: a) 1541-1597 m. b) 1566-1609 m. c) 1598-1648 m. d) 1566-1648 m. 16. 1683 m. mūšis, kuriame buvo galutinai palaužta Osmanų imperijos galybė, vadinosi: a) Konstantinopolio b) Saulės c) Zento d) Vienos 17. 1904-1905 m. Rusijos – Japonijos karas baigėsi: a) Paryžiaus taika b) Portsmuto taika c) Vašingtono taika d) Linkolno taika 18. Nepriklausomybės karas JAV vyko: a) 1607-1630 m. b) 1750-1783 m. c) 1775-1783 m. d) 1783-1794 m. 19. JAV prezidentas, galutinai uždraudęs vergiją: a) Tomas Džefersonas b) Džordžas Vašingtonas c) Vinstonas Čerčilis d) Abraomas Linkolnas 20. 1813 m. „Tautų mūšis“ vyko prie: a) Austerlico b) Leipcigo c) Vaterlo d) Hugo 21. Italija buvo suvienyta, o Roma paskelbta jos sostinė: a) 1870 m. b) 1861 m. c) 1848 m. d) 1804 m. 22. Suvienyta Italija buvo: a) demokratinė valstybė b) feodalinė valstybė c) konstitucinė monarchija d) parlamentinė monarchija 23. Antantės karinį bloką sudarė: a) Prancūzija, Rusija, Didžioji Britanija b) Rusija, Vokietija, Prancūzija c) Rusija, Vokietija, Prancūzija d) Didžioji Britanija, Prancūzija, Austrija-Vengrija 24. Dž. Garibaldžio suformuotos Savanorių kariuomenės „Tūkstantinės“ skiriamasis ženklas buvo: a) balti žirgai b) trispalvė c) juodos kepurės d) Raudoni marškiniai 25. Didžioji Prancūzijos revoliucija vyko: a) 1789-1792 m. b) 1789-1794 m. c) 1789-1793 m. d) 1793-1794 m. 3. Užduotis „Be mokyklų mums reikalinga ir knyga“. Tačiau reikia skleisti liaudyje knygas, jas apgalvotai parinkus. Knygų turinys turi tarnauti tiems tikslams, kurių mes siekiame, būtent pravoslaviško-krikščioniško mokymo skleidimo ir įsteigimo liaudyje supratimo, kad ji yra rusiška. Įvairių knygų, žurnalų ir laikraščių valstiečiams dabar nereikia; reikia apsiriboti pačiomis būtiniausiomis knygomis ir jų didelį skaičių paskleisti. Štai mūsų katalogas, evangelija, maldaknygė, psalmių knyga, Bažnyčios istorija, religinis-švietėjiškas elementorius, knyga pavadinta „Gera skaitymo knyga pravoslavams“ ir dar skaitymo knyga „Vakarų Rusijos kalendorius“, išleista Vilniaus švietimo apygardos. 1.Kada parašytas šis dokumentas? 2.Kas tai per dokumentas? 3. Kas galėjo būti jo autoriumi? 4. Trumpai apibūdinkite aprašomąjį laikotarpį. 4. Užduotis 1. Kokios iliustracijos formos yra šis šaltinis? 2. Kokiai temai nagrinėti skirtas šis dokumentas? 3. Paaiškinkite apibūdinimą „cicilikas“. 4. Kodėl 1905 m. Rusijoje jų padaugėjo? 5. Ar jų buvo Lietuvoje? Pagrįskite. 6. Kokie faktai vaizduojami iliustracijoje? 7. Koks tai istorinis šaltinis: pirminis ar antrinis?Pagrįskite. Šaltinių atsakymai 1. Užduotis 1. Lietuvių tautinis atgimimas, XIX a.pab.-XXa.pr. 2. Generalgubernatorius. 3. Tam, kad panaikintų lietuvybę. 4. Todėl, kad viešajame gyvenime viskas turėjo būti vartojama rusų kalba, kad panaikintų lietuvybę, kad surusintų lietuvius. 5. Graždanka. 6. Pristabdė lietuvių kalbos, literatūros, kultūros, švietimo raidą.Sulėtino tautinės idealogijos formavimąsi. 7. Tam, kad neįeitu į uždraustų knygų sąrašą. 8. Kontrafakcijos. 9. "Aušra". 10. J.Basanavičius. 11. 1883-1886m. t.y. 3 metus. 12. Kad lietuviai žinotu Lietuvos istoriją, žadintų tautinę savimonę. 13. Tai pirmasis Lietuvoje laikraštis, skatinęs tautinę savimonę, puoselėjęs lietuvybę. Jis padarė pradžią Lietuvos kultūros ir tautiškumo atkūrimui. 14. B šaltinį papildo šaltinis A. 15. Pirminis, nes tai citata iš to meto laikraščio. 2. Užduotis Testo atsakymai 1. a 14.c 2. c 15.b 3. d 16.d 4. b 17.a 5. c 18.c 6. a 19.d 7. c 20.b 8. b 21.a 9. d 22.c 10. c 23.a 11. d 24.d 12. a 25.b 13. a 3. Užduotis 1. XIX a. antroji pusė. 2. Laiškas, nurodymas, įsakymas. 3. Generalgubernatorius. 4. Spaudos draudimo lotyniškomis raidėmis laikotarpis. 4. Užduotis 1. Karikatūra 2. 1905-1907 m. revoliucija Rusijoje 3. Cicilikas – socialistas. 4. Todėl, kad vyko revoliucija ir daugelis pritarė socialistams. 5. Taip. 1896 m. susikūrė socialdemokratų partija. 6. Vaizduojama, kad socialistus bausdavo. 7. Pirminis, nes 1907 m. iliustracija. Literatūros sąrašas Visuotinė istorija, XII klasės vadovėlis N. Letuikienė, J Gineika - ISTORIJA.POLITOLOGIJA Lietuva ir pasaulis 12

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 1141 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Šaltiniai
✅ Šaltiniai yra
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
7 psl., (1141 ž.)
Darbo duomenys
  • Istorijos namų darbas
  • 7 psl., (1141 ž.)
  • Word failas 57 KB
  • Lygis: Mokyklinis
  • ✅ Yra šaltiniai
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį namų darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Istorijos darbas apie S. Daukantą ir D. Pošką

Istorijos darbas apie S. Daukantą ir D. Pošką Istorija Peržiūrėti darbą

Istorija – gyvenimo mokytoja: istorijos samprata ir raida nuo antikos iki XIX a.

Istorija – gyvenimo mokytoja: istorijos samprata ir raida nuo antikos iki XIX a. Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos brandos egzamino programoje nurodytos mintinai žinotinos datos. XX a. pasaulio ir Lietuvos istorija

Istorijos brandos egzamino programoje nurodytos mintinai žinotinos datos. XX a. pasaulio ir Lietuvos istorija Istorija Peržiūrėti darbą

XX a. pasaulio istorijos asmenybės

XX a. pasaulio istorijos asmenybės Istorija Peržiūrėti darbą

Viduramžių Lietuva XII-XV a. istorijos konspektas

Viduramžių Lietuva  XII-XV a. istorijos konspektas Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos konspektas pagal istorijos brandos egzamino reikalavimus

Istorijos konspektas pagal istorijos brandos egzamino reikalavimus Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos pamokos planas konspektas: "Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje"

Istorijos pamokos planas konspektas: "Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje" Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos brandos egzamino programoje nurodyti istoriniai asmenys. XX a. asmenybės ir jų veikla

Istorijos brandos egzamino programoje nurodyti istoriniai asmenys. XX a. asmenybės ir jų veikla Istorija Peržiūrėti darbą

Pirmasis pasaulinis karas. Šaltinių nagrinėjimas, atsakymai į klausimus

Pirmasis pasaulinis karas. Šaltinių nagrinėjimas, atsakymai į klausimus Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos brandos egzamino programoje nurodyti istoriniai asmenys. Iki XV a. asmenybės ir jų veikla.

Istorijos brandos egzamino programoje nurodyti istoriniai asmenys. Iki  XV a. asmenybės ir jų veikla. Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos teorija. Nuo Krikščionybės atsiradimo iki XVI a.

Istorijos teorija. Nuo Krikščionybės atsiradimo iki XVI a. Istorija Peržiūrėti darbą

Istorijos knygos „Užmirštas desantas. Slaptos Šaltojo karo istorijos“ recenzija

Istorijos knygos „Užmirštas desantas. Slaptos Šaltojo karo istorijos“ recenzija Istorija Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt