Referatai

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla

9.4   (2 atsiliepimai)
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 1 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 2 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 3 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 4 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 5 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 6 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 7 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 8 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 9 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 10 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 11 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 12 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 13 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 14 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 15 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 16 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 17 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 18 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 19 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Administravimo katedra Dieninių studijų skyriaus FI06A grupės studentės ŽEMAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI Dokumentų valdymo projektas Projekto vadovė lekt. Violeta BALTRŪNIENĖ Vertinimas Įteikimo data Vilnius 2006 Turinys Įvadas 3 Įstaigos charakteristika 4 Dokumentai: Fizinio asmens prašymas 9 Įstaigos darbuotojo prašymas 10 Europaso gyvenimo aprašymas 11 Veiklos įsakymas 13 Atostogų įsakymas 14 X pareigybės nuostatai 15 Iniciatyvinis raštas 17 Atsakomasis raštas 18 Garantinis raštas 19 Lydraštis 20 Komercinis pasiūlymas 21 Įgaliojimas 22 Rekomendacija 23 Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas 24 Susirinkimo protokolas 25 Komisijos surašytas aktas 26 Dviejų asmenų surašytas aktas 27 Išvados 29 Literatūra 30 Priedai 31 ĮVADAS Dokumentų valdymas – įstaigos vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų renginio ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti Dokumentų valdymo dalyko tikslai: 1. Rengti, įforminti, tvarkyti ir saugoti pagal teisės aktų nuostatas įmonės veiklos ir pirminius apskaitos dokumentus. 2. Apdoroti ir pateikti dokumentus kompiuteriniu būdu. Darbo uždaviniai: apžvelgti pasirinktos įstaigos dokumentų valdymo sistemą, visus veiksmus, susijusius su dokumentais bei pačius dokumentų pavyzdžius. Pagrindinis šio darbo tikslas yra palyginti įstaigoje naudojamas dokumentų valdymo taisykles su Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus patvirtintomis Dokumentų valdymo taisyklėmis. Dokumentų valdymo taisyklės nustato pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, rašytiniams ir jiems prilygintiems dokumentams, susijusiems su tų įstaigų veikla. ŽEMAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS CHARAKTERISTIKA Eil. Nr. Sudėtinės dalys Įmonės duomenys 1. Juridinis statusas Mokykla yra pelno nesiekianti švietimo įstaiga. Jos steigėjas yra miesto savivaldybė. Biudžetinės įstaigos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais, kitais teisės aktais, biudžetinių įstaigų steigimo dokumentais. Adresas: Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius Tel./faks.: (8 5) 276 1213 Direktorius: Linas Vyšniauskas Sekretorė: Aistė Pitelienė Mokykla yra vidutinio didžio. Šiuo metų mokykloje dirba 86 darbuotojai. Mokinių skaičius 2004-2005 metais 620 mokinių. Vizija: kūrybingas, atsiskleidusių gabumų žmogus, mokantis pasirinkti tolesnį mokymosi kelią. Misija: ugdyti mokinį suteikiant pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Tikslai: darnus mokytojų ir mokinių darbas saugioje mokyklos aplinkoje, vadovaujantis vieninga vertinimo sistema, bendrais darbo kokybės kriterijais ir vertybinėmis nuostatomis. I Mokyklos pavadinimas – Žemaitės vidurinė mokykla. Teisinė norma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos adresas: Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Veiklos tikslai: 1. Mokinių mokymosi kokybės gerinimas; 2. Mokyklos ryšių plėtojimas lankomumo problemas spręsti; 3. Kryptinga, efektyvi popamokinė veikla. Mokymo kalba – lietuvių. Mokymo formos – dieninė, eksternu. Mokykla išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įregistruotus išsilavinimo pažymėjimus. II 62 straipsnis. Mokyklos savivalda: 1. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. 2.Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose (statute), priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina mokyklos nuostatai (statutas). 3. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. 4. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas ir neformaliojo švietimo mokyklas) savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. III Asmenys teisę į darbą įgyvendina tiesiogiai sudarydami darbo sutartis su darbdaviais arba tarpininkaujant įdarbinimo tarnyboms.( 86 straipsnis) Prastovos laikui darbuotojai, atsižvelgiant į jų profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir sveikatos būklę, jų raštišku sutikimu perkeliami į kitą darbą. Jeigu darbuotojai sutinka, jie gali būti perkeliami į kitą darbą neatsižvelgiant į profesiją, specialybę, kvalifikaciją(122 straipsnis) Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką, apdovanoti dovana, premijuoti, suteikti papildomų atostogų, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.).( 233 straipsnis) Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės(234 straipsnis) Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš darbo (kodekso 136 straipsnio 3 dalis) IV Kiti teisės norminiai aktai: ◦ LR Konstitucija; ◦ LR švietimo įstatymai; ◦ LR profesinių sąjungų įstatymas; ◦ Bendrojo lavinimo mokyklų 2003-2005 metų bendrieji ugdymo planai; ◦ Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (1998-12-19 Nr. 1565); ◦ Pedagogų atestacijos nuostatai; 2. Veiklos sritis Pagrindinė veiklos sritis: švietimas. 3. Struktūra Įstaigos struktūrą sudaro: administracija, raštinė, biblioteka, buhalterijos skyrius, mokymo skyrius, medicinos skyrius, saugos tarnyba. Mokyklos valdymo struktūra pridedama 1 priede. 4. Personalas • vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai); • specialistai (mokytojai) • kiti tarnautojai (sekretorė, buhalterė, medicinos sesuo, technikai); • darbininkai (skaityklos darbuotojas, bibliotekininkė, valytojai, ūkvedys, stalius, elektrikas, meistras, sargai, valgyklos darbuotojai pardavėjos) Darbuotojų sąrašas 2 priede. 5. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą Įstaigų administravimui gerinti bei valdymo efektyvumui užtikrinti 2001 m. kovo 30 d. LAD patvirtintos „Dokumentų rengimo ir Įforminimo taisyklės“ bei tų pačių metų gruodžio 28 d. „Raštvedybos taisyklės“. 2004 m. kovo 30 d. Lietuvos respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, kurio tikslas sudaryti teisinį pagrindą efektyviam dokumentų valdymui, juridinių asmenų skaidrumui atskaitingumui, asmenų teisėtų interesų užtikrinimui. 1. Dokumentų rengimo taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai: •Pakeisti dokumentų rekvizitai; •Naujas dokumentų klasifikavimas; •Dokumentų pasirašymo reikalavimai; •Pridedami dokumentai; •Dokumentų schemos, pavyzdžiai. 6. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema Mokykloje vykdoma centralizuota raštvedybos sistema. Organizacija nedidelė, todėl patogiausia visą dokumentų tvarkymą sutelkti vienoje vietoje, mokykloje tai atlieka sekretorė. 7. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys Tvarkomieji dokumentai – veiklos įsakymai, nurodymai, sprendimai; Organizaciniai dokumentai – įstatai, steigimo sutartis, struktūra ir pareigybių sąrašas, pareigybiniai nuostatai, darbo tvarkos taisyklės; Personalo dokumentai – metinės ataskaitos, buhalteriniai balansai, pajamų ir išlaidų sąskaitos, patikrinimų ir inventorizacijos aktai, planai, ataskaitos, atlyginimų žiniaraščiai; Informaciniai dokumentai – aktai, pažymos, archyvo pažymėjimai, protokolai, raštai, rekomendacijos, charakteristikos; 8. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka Elektroninį dokumentą sudaro: 1. elektroninio dokumento turinys, pasirašytas elektroniniu parašu; 2. elektroninio dokumento metaduomenys; 3. asmens, pasirašiusio elektroninį dokumentą, elektroninis parašas ir elektroninio parašo sertifikatas Elektroninių dokumentų turinys įforminamas pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus tvirtinamas dokumentų rengimo taisykles, jei kiti teisės norminiai aktai ir šios taisyklės nenustato kitaip. Įstaigos sudaryti ir gauti su jos veikla susiję elektroniniai dokumentai turi būti užregistruoti Elektroninių dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo elektroninės bylos užbaigimo (uždarymo) metų pabaigos. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui atliekama elektroninių dokumentų vertės ekspertizė ir priimamas sprendimas dėl jų saugojimo termino pratęsimo ar sunaikinimo. Elektroniniai dokumentai negali būti naikinami, kol teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas dėl jų naikinimo. 9. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje įmonėje Organizacija nedidelė, todėl patogiausia visą dokumentų tvarkymą sutelkti vienoje vietoje. Mokykloje tai atlieka sekretorė – rengia ir tvarko veiklos dokumentus. 10. Dokumentų registravimo procedūros Mokykloje registruojami šie dokumentai: tvirtinamieji, informaciniai siunčiamieji, tvarkomieji dokumentai, gautieji. Tvirtinamieji dokumentai registruojami tik po to, kai juos pasirašo dokumento sudarytojai ir patvirtina mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Informaciniai siunčiamieji dokumentai išsiunčiami adresatams, o dokumentų nuorašai patvirtinami ir dedami į bylas. Su tvarkomaisiais dokumentais, jei reikia, pasirašytinai supažindinami mokyklos darbuotojai ir dokumentai dedami į bylas. Gauti dokumentai registruojami gautų dokumentų registre, kituose nustatytuose registruose, o po to perduoda mokyklos direktoriui. Registrų sąrašas pridedamas 3 priede. 11. Įmonės archyvas Dokumentai turi būti laikomos specialiai įrengtose saugyklose. Nuolatinio saugojimo bylos turi būti sudėtos į jų formatą atitinkančias dėžutes ar aplankus, pagamintus iš neutralių medžiagų ir saugyklose laikomos metalinėse lentynose. Apšvietimui naudojami šviestuvai turi būti hermetiniais gaubtais ir įrengti ne arčiau kaip 50 cm nuo dėžučių su dokumentais. Temperatūros ir drėgmės režimui saugyklose užtikrinti naudojami oro kondicionieriai. Saugyklos turi būti reguliariai valomos sausu ir drėgnu būdu, tik šioms patalpoms skirtu inventoriumi bei priemonėmis. Mokykloje yra laikomasi visų keliamų reikalavimų archyvų saugyklai. Mokykla įsteigta 1960 m., o pradėjo kaupti fondus 1963 m.: Fondas Nr. 1 • Bylų apyrašas Nr. 1 (Nuolatinio saugojimo dokumentai) ◦ Asmens bylos (valstybės tarnautojų); ◦ Audito ataskaitos; ◦ Pažymos; • Bylų apyrašas Nr. 2 (Ilgojo saugojimo dokumentai) ◦ Nelaimių atsitikimų darbe, incidentų, ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras; ◦ Įvadinių priešgaisrinės saugos instruktavimų registras; ◦ Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimo registras; 1990 m. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas. 1993 m. pradėtas kaupti fondas Nr. 2 • Bylų apyrašas Nr. 1 (Trumpo laikotarpio saugojimo dokumentai) ◦ Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus faktams patvirtinti ir išduotų pažymų kopijos; ◦ Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai; ◦ Specialiosios apskaitos dokumentų registras; • Bylų apyrašas Nr. 2 (3 m. saugojimo laikotarpio dokumentai) ◦ Susirašinėjimo dokumentų valdymo klausimais dokumentai; ◦ Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir išduotų pažymų kopijos; ◦ Pažymų, kitų parengtų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti registras; Institucijų nuostatai, įstatai, statutai (patvirtinti):10m. kol reikia. Nuostatų, įstatų, statutų, taisyklių, instrukcijų, tvarkų, reglamentų projektai ir jų rengimo dokumentai (pažymos, pasiūlymai, pastabos): kol reikia. Institucijų steigimo, registravimo, reorganizavimo, likvidavimo, privatizavimo dokumentai (sutartys,aktai,pažymos, ataskaitos, išvados, susirašinėjimas ir kt.): 10m. Potvarkiai, įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais: 10m. Institucijų kolegijų, tarybų, valdybų, komisijų, komitetų, senatų, direkcijų ir kt. posėdžių protokolai:10m. Institucijų veiklos programos, planai (patvirtinti): 10m. Gaisrų aktai: 10m. Žmonių evakuavimo planai: 1m. Civilinės saugos organizavimo institucijoje dokumentai (planai, pažymos, užsiėmimų lankomumo žurnalai) 3m. Susirašinėjimas institucijų apsaugos, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais: 3m. 12. Kokybiškai rengiamų ir tvarkomų veiklos dokumentų ekonominė svarba ir nauda Įstaigoms ir įmonėms yra palanku rengti dokumentus pagal vienodas taisykles, nes visi juos supranta vienodai. Kiltų daug nesklandumų jeigu kiekviena įmonė rengtų skirtingų formų dokumentus. Kokybiškai rengiami dokumentai padeda bendradarbiauti įstaigoms tarpusavyje. Vyktų daug nesklandumų bei nesusitarimų jeigu būtų kitaip. Taigi kokybiškai rengiami veiklos dokumentai yra begalo svarbūs bei naudingi. 13. Kita svarbi informacija Mokykla dirba Lietuvos valstybei 46 metus, per šiuos metus sukūrė gerą vardą. Be to mokyklos savivalda rengia kasmetines olimpiadas Lietuvos mastu, bei tarptautinius šokių konkursus. 14. Kadangi įstaiga vadovaujasi teisės aktais reglamentuojančiais dokumentų rengimą, manau darbas atliekamas labai kokybiškai ir kol kas jo keisti nereikėtų. aliona grodel Saulės g. 14, 45897 Vilnius. Tel. (8 5) 452 7896 Mob. tel. 869 345 88. El. p. agne@one.lt Žemaitės vidurinės mokyklos direktoriui Linui Vyšniauskui PRAŠYMAS DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO 2006 m. gruodžio 15 d. Prašau priimti mane į praktiką anglų kalbos mokytojo pareigoms 2007 m. sausio 5 d. PRIDEDAMA: 1. Rekomendacija, 1 lapas. 2. Gyvenimo aprašymas, 1 lapas. (parašas) Aliona Grodel 1 Europass Gyvenimo aprašymas Asmeninė informacija Vardas(-ai) Pavardė(-és) Aliona Grodel Adresas(-ai) Kalnų g. 6, Grigaičių kaimas, Vilniaus rajonas Telefonas(-ai) (8 5) 2547 379 Mobilusis telefonas: 8 678 532 90 El. paštas(-ai) alionagrodel@one.lt Pilietybė Lenkė Gimimo data 1987 01 08 Lytis Moteris Darbo patirtis Datos 2006 m. birželis - 2006 m. liepa Profesija arba pareigos Kasininkė – pardavėja Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pardavinėti ir krauti prekes. Darbovietės pavadinimas ir adresas VP Market, Pasakų g. 10 , Antakalnis. Išsilavinimas Datos 2006 m. Kvalifikacija Finansininkas Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas Naugarduko g. 5, Vilnius Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos Gimtoji kalba(-os) Lenkų ir lietuvių. Kita kalba(-os) Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas Europos lygmuo* Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu Anglų Pažengęs vartoti Pažengęs vartoti Pažengęs vartoti Pažengęs vartoti Pažengęs vartoti Rusų Įgudęs vartoti Pažengęs vartoti Įgudęs vartoti Įgudęs vartoti Pažengęs vartoti 2 Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos -Komandos dvasios pojūtis -Puikūs bendravimo gebėjimai -Lengvai prisitaikau aplinkoje Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos -Gerai moku naudotis Microsoft Office programomis (Excel, Word, Access, Power Point) Meniniai gebėjimai ir kompetencijos - Dalyvavimas Tarptautiniame piešimo konkurse – tapau laureate. Kiti gebėjimai ir kompetencijos -Turistinis būrelis (lankiau 6 metus) - Esu Policijos remėja (lankau 3 metus ir iki šiol) Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija (vairavimo stažas – vieneri metai) (parašas) Aliona Grodel 2006-12-15  ŽEMAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2006-11-28 SKELBIMO DARBO DIENOS 2006 m. lapkričio 25 d. Nr. V-16 Vilnius Esant būtinumui, skelbiu papildomą darbo dieną š.m. lapkričio 28 d. šiems mokytojams: 1. Jonė Valavičiutė 2. Ignas Petrauskas 3. Nijolė Bedugnė Šiems darbuotojams apmokėti papildomai pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas (parašas) Aistė Pitelienė 2006–11-10  ŽEMAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL JONĖS ŽUKAUSKAITĖS NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ 2006 m. gruodis 9 d. Nr. A-13 Vilnius Atsižvelgdamas į Jonės Žukauskaitės, sekretorės, 2006 m. gruodžio 4 d. prašymą, leidžiu ją nemokamų atostogų nuo 2006 gruodžio 13 d. iki gruodžio 23 d. imtinai. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas (parašas) Aistė Pitelienė 2006-12-07 Susipažinau (parašas) Jonė Žukauskaitė 2006-12-07 1 PATVIRTINTA Žemaitės vidurinės mokyklos direktoriaus 2002 m. gruodžio 12d. Įsakymu Nr. M–25 MOKYTOJO PAREIGYBĖS NUOSTATAI I. FUNKCIJOS 1. Mokytojai bendrauja. Jie turi kalbėti aiškiai, suprantamai, kad būtų išgirsti ar kad jų žodžiai būtų paveikūs. Ir, aišku, suprasti, ką mokiniai jam nori pasakyti. 2. Mokytojai moko, dėsto. Jie rengia mokomąją medžiagą, aiškina, kaip mokytis kalbos, padeda ieškoti medžiagos, teikia užduotis ir t. t. 3. Mokytojai vertina. Galima rasti daugybę pavyzdžių, kai mokinių kalbos mokymasis nukentėjo dėl netinkamos ugdymo programos, nes buvo iki galo neišsiaiškintos mokinių galimybės mokytis kalbos. 4. Mokytojai yra išsilavinę. Kalbos mokėjimas leidžia būti raštingu visuomenės nariu. 5. Mokytojai dalyvauja socializacijoje - padeda kitiems tapti visateisiais visuomenės nariais. Supažindina vaikus su normomis, lūkesčiais, bendravimo formomis mokykloje. Kalbos mokėjimas, kultūros pažinimas bei išmanymas, kaip jos laikui bėgant keičiasi, lemia sėkmingą mokymąsi ir vaikų pritapimą mokykloje II. TEISĖS 1. Teisė į saugią ir tinkamą darbo aplinką. Mokytojai, kaip ir visi žmonės, turi dirbti psichologiškai, dvasiškai bei fiziškai saugioje ir priimtinoje aplinkoje. Jie turi teisę į tinkamai aprūpintą, saugaus darbo bei higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą. 2. Iniciatyvos teisė. Kiekvienas mokytojas mokiniams gali siūlyti savo parengtas individualias mokymosi programas, savo nuožiūra parinkti vaikams geriausiai tinkančias ir priimtinas pedagoginės veiklos formas ir būdus. 3. Teisė tobulintis. Mokytojas bent 5 dienas per metus gali skirti profesinės kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam tobulėjimui. Jis turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją. 4. Teisė į savivaldą. Mokytojas, kaip svarbi mokyklos bendruomenės dalis, turi teisę dalyvauti priimant mokyklai svarbius sprendimus. III. PAREIGOS 2 1. Pareiga garantuoti mokiniams tinkamos kokybės lavinimą, taip pat ugdyti jų tvirtas doroves, pilietines, patriotines nuostatas ir vertybes. Ši pareiga taip pat apima nešališką ir objektyvų mokinių žinių ir kitų pasiekimų vertinimą. Kiekvienas mokytojas privalo suteikti pagalbą visiems mokiniams, neišskiriant ir tų, kurie turi ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių. 2. Pareiga užtikrinti ugdomų vaikų saugumą. 3. Pareiga laikytis nustatytų normų ir taisyklių. Mokytojai, kaip ir kiti mokyklos bendruomenės nariai, turi laikytis teisės normų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų ir taisyklių. 4. Pareiga informuoti vaiko tėvus ar globėjus. Mokytojas turi nuolatos informuoti vaikų tėvus ar globėjus apie jų atžalų pasiekimus, problemas ir ugdymosi poreikius Su mokytojo pareigybės nuostatais susipažinau ir sutinku (parašas) Arūnas Sadomas 2002–12-02  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM mokėtojo kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 276 1213 Elektrėnų vidurinės mokyklos Direktoriui 2006-12-09 Nr. SR-12 DĖL BENDRADARBIAVIMO Gerbiamas Direktoriau! mūsų mokykla rengia tarptautinį šokiu konkursą, kuris įvyks 2007 m. sausio 11 dieną. Kadangi jūsų mokykloje yra įsteigtas šokiu būrelis, mes maloniai kviečiame jūs dalyvauti. Maloniai prašome atsakyti raštu iki 2006-12-20. Pagarbiai Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Julija Krolau, tel. 24 76 90, faks. 24 76 91, el. p. julija@one.lt  ELEKTRĖNŲ VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 167395023. PVM mokėtojo kodas 7239017492 Rungos g. 3, 83207 Elektrėnai. Tel./faks. (8 5) 378 6409 Žemaitės vidurinės mokyklos direktoriui Linui Vyšniauskui 2006-12-11 Nr. 3-34 Į 2006-12-09 Nr. SR-12 DĖL BENDRADARBIAVIMO Gerb. Direktoriau informuojame, kad mus sudomino jūsų pasiūlymas dalyvauti tarptautiniame šokių konkurse. Norėtume sužinoti papildomas dalyvavimo sąlygas bei tikslią konkurso eigą. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo. Pagarbiai Direktorius (parašas) Jaunius Bingelis Miglė Saulienė, tel./faks. 286 6734, el. p. migle@one.lt  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM mokėtojo kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 276 1213 Lenkų Kultūros Namų 2006-12-10 Nr. M-1 Administracijai Gerbiami ponai! Prašome rezervuoti salę keturiom dienom nuo 2006-12-26 iki 2006-12-30. Apmokėjimą garantuojame. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Sekretorė (parašas) Aistė Pitelienė Laima Vytautienė, Tel. (8 5) 256 456, el. p. laima@yandex.ru  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM mokėtojo kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 276 1213 Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Administracijai 2006-12-19 Nr. M-2 Siunčiame mokinių sąraša, kurie dalyvaus Šokių Festivalyje, kuris vyks 2007–05-25 Nemenčinės mokyklos stadione. PRIDEDAMA. Mokinių sąrašas, 1 lapas, 1 egz. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Laima Vytautienė, Tel. (8 5) 256 456, el. p. laima@one.lt  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel/faks (8 5) 276 1213 Knygyno „Skaityk“ Administracijai KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2006-12-14 Nr. M-30 Gerb. Ponai! Džiaugiamės galėdami pristatyti Žemaitės vidurinės mokyklos rengiama senų mokyklai nereikalingu knygų išpardavimą. Siūlome mokyklai nereikalingų, senų knygų išpardavimą. Tikimės, jog mėgstantys skaityti žmonės susidomės. Senos knygos. Knygos kaina tik 1 euras. Knygos kaina 3 Lt 50 ct. Jeigu mes jūs sudominome, tai kviečiame ateiti 2006 m. gruodžio 20 d. į Žemaitės vidurinę mokyklą esančia Žemaitės g. 1, Vilniuje. Pasiūlymo galiojimas. Terminas viena diena 2006-12-20. Pagarbiai Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Aliona Grodel, Tel.(8 5) 215 5564, el.p. aliona@.one.lt  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel/faks (8 5) 276 1213 Administracijai ĮGALIOJIMAS DĖL DIREKTORIAUS ATSTOVAVIMO .2006-12-15 Nr. M-12 Įgaliojame atstovauti Alioną Grodel Žemaitės vidurinei mokyklai direktoriaus pareigose. Įgaliojame sudaryti sutartis dėl tiekimo ar kitokiu reikalu Žemaitės vidurinės mokyklos vardu, bei priimti nutarimus ir sprendimus. Įgaliojame mokyklos vardu gauti pinigus, juos mokėti bet kokioje valstybinėje įstaigoje už suteikiamas paslaugas ir aptarnavimus. Įgaliojame mokyklos vardu sudaryti, pakeisti ir nutraukti darbo sutartis, taip pat atlikti kitokius veiksmus vykdant darbo įstatymų nuostatas. Įgaliojame mokyklos vardu gauti, pateikti visus dokumentus (prašymus, pažymas ir pan.), reikalingus bet kokiam iš aukščiau paminėtų veiksmų atlikti. Įgaliojame mokyklos vardu pasirašyti bet kokius dokumentus, kuriuos pasirašius teisės ir pareigos kiltų mokykloje; Įgaliojame atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais ir už juos būti atsakingam. Įgaliojimas galioja nuo 2006-12-15 iki 2007-02-15. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Buhalterė (parašas) Janė Kondrataitė  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius Tel./faks (8 5) 276 1213 Senamiesčio vidurinės mokyklos direktoriui Tomui Šinkūnui REKOMENDACIJA DĖL ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGŲ 2006.12.12 Nr. 2-7 Milda Vykulienė dirba mūsų mokykloje nuo 1995m. rugpjūčio 27 d. anglų kalbos mokytoja. Milda puikiai supranta darbo esmę, gerai sutaria su mokiniais, bei nuolatos imasi iniciatyvos mokyklos veikloje.Ji atsakinga, atidi, reikli sau ir kitų atžvilgių. Rekomenduojame Milda Vykuliene į anglų kalbos mokytojos pareigas. Manome, jog asmeninės savybės ir patirtis jūsų mokykloje bus įvertintos Jūsų mokykloje. Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Pavaduotojas (parašas) Jonas Butkus  ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA Juridinių asmenų registras. Kodas 87654321. PVM mokėtojo kodas 0987654321 Žemaitės g. 1, 54321 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 276 1213 Valstybinei mokslo ministerijai PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 2006.12.1 Nr. 4-5 Vidmantas Silkelis dirba mokykloje kūno kultūros mokytoju. 2005 m. jo vidutinis mėnesio darbo užmokestis buvo 995, 82 Lt (Devyni šimtai devyniasdešimt penki litai 82 centai). Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas Buhalteris (parašas) Domas Juknaitis Kristina Paksienė, tel. 213 5790, faks. 217 6231, el. p. kristina@one.lt ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA MOKYTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2006-12-10 Nr. IV-3 Vilnius Susirinkimas įvyko 2006-12-08. Susirinkimo pirmininkas Romas Sadauskas. Susirinkimo sekretorė Deimantė Gencevičiūtė. Kviestasis asmuo – atestacijos komisijos pirmininkas Ignas Navickas. Dalyvauja: Viktoras Brazauskas, Konstantina Eglynaitė, Dana Kazlauskienė, Vilija Sipavičienė. Darbotvarkė: 1. Dėl pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos suteikimo pradinių klasių mokytojai Ritai Pelutytei. 2. Dėl gruodžio mėnesio Naujųjų metų šventinio karnavalo dienos nustatymo. 1. SVARSTYTA. Pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos suteikimo pradinių klasių mokytojai Ritai Pelutytei galimybė. Pranešėjas – Viktoras Brazauskas. Konstantina Eglynaitė siūlo suteikti Ritai Pelulytei pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. NUTARTA. Pritarti Konstantinos Eglynaitės pasiūlymui. 2. SVARSTYTA. Gruodžio mėnesio Naujųjų metų šventinio karnavalo dienos nustatymas. Pranešėjas - Dana Kazlauskienė kalba apie Naujųjų metų karnavalo programą bei siūlo šventę surengti gruodžio 27 dieną. Vyksta diskusija. NUTARTA. Surengti Naujųjų metų karnavalą gruodžio 27 dieną. Susirinkimo pirmininkas (Parašas) Romas Sadauskas Susirinkimo sekretorė (Parašas) Deimantė Gencevičiūtė ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA TVIRTINU Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas SUOLŲ NURAŠYMO AKTAS 2006.12.6 Nr. 3-15 Vilnius PAGRINDAS. Direktoriaus 2006 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-24 “Dėl suolų nurašymo”. Surašė komisija: Pirmininkė: Jurga Juknevičienė, mikytoja. Nariai: Saulius Lūkočiunas, ukvedys, Gediminas Boriskinas, meistras. Komisija patikrino klasės nr. 38 suolus ir nustatė, kad jie nėra tinkami naudoti. Suolai yra seni, subraižyti, kėdės sulaužytos, dėl to remontuoti nėra prasmės. IŠVADA. Suolus nurašyti. Aktas surašytas 2 egzemplioriais: 1-asis egz. – ūkio tarnybai, 2-asis egz. – buhalterijai. Komisijos pirmininkė (parašas) Jurga Juknevičienė Nariai (parašas) Saulius Lūkočiunas Gediminas Boriskinas 1 ŽEMAITĖS VIDURINĖ MOKYKLA TVIRTINU Direktorius (parašas) Linas Vyšniauskas KNYGŲ KOKYBĖS PATIKRINIMO AKTAS 2006.12.15 Nr. 01-002 Vilnius PAGRINDAS. 2006-12-15 direktoriaus įsakymas Nr. 01-002 “Dėl knygų kokybiškumo patikrinimo”. Surašė komisija: Komisijos pirmininkas – Jonas Butkus, direktoriaus pavaduotojas. Nariai: Janė Kondrataitė, buhalterė, Aistė Pitelienė, sekretorė. Dalyvauja materialiai atsakingas asmuo: Danutė Kazlauskienė, bibliotekininkė. Patikrino knygas ir nustatė: 1. Pagal mokyklos dokumentacijos kokybiškų knygų skaičius – 7256 vnt. (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši vienetai) 2. Paskutinio mokyklos dokumentacijos Kokybiškų knygų rezultatų orderio Nr. 258741, mokyklos knygų išlaidų Nr. 358 3. Faktiškai patikrinus ir suskaičiavus knygas rasta 7256 vnt. (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši vienetai Patikrinimo rezultatas: pertekliaus nėra, trukumų nėra. Patikrinimas pradėtas 2006-12-15, 11 val. 15 min. Patikrinimas baigtas 2006-12-15, 14val. 30min. Išvada. Bibliotekininko darbas vertinamas gerai. 2 Aktas surašytas 2 egzemplioriais: 1-as egz. – direktoriui, 2-as egz. – bibliotekininkui. Komisijos pirmininkas (parašas) Jonas Butkus Nariai (parašas) Janė Kondrataitė (parašas) Aistė Pitelienė Dalyvaujantis materialiai atsakingas asmuo (parašas) Danutė Kazlauskienė Patvirtinimas, visą šiame akte įvardytą sumą komisija patikrino natūra ir įrašė į apyrašą. Tikrinusiai komisijai pritenzijų neturiu. Bibliotekininkė (parašas) Danutė Kazlauskienė IŠVADOS Išnagrinėjus biudžetinės įstaigos veiklą galima pastebėti, kad kaip ir kiekviena kita įstaiga ši organizacija turi savo unikalią dokumentų valdymo sistemą, savo tam tikras laikui bėgant suformuotas dokumentų valdymo taisykles. Kalbant apie dokumentų registraciją ir įforminimą galima pažymėti tai, kad įmonė laikosi visų 2001 metų kovo 30 dienos Nr.19 taisyklių reikalavimų. Todėl galima padaryti išvadą, kad ši įstaiga nuosekliai ir visai atidžiai laikosi dokumentų valdymo taisyklių. Literatūros sąrašas: 1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas.Vilnius, 2004. 173 p. ISBN 9955-519-36-2. 2. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519 16 9. 3. Dokumentų valdymo taisyklės. [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [žiūrėta 2006 m. birželio 2 d. ]. Prieiga per internetą:

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 4290 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
38 psl., (4290 ž.)
Darbo duomenys
  • Raštvedybos referatas
  • 38 psl., (4290 ž.)
  • Word failas 330 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį referatą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "IT Logistika"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "IT Logistika" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Pristis"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Pristis" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Germantas"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Germantas" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "ABCBANKAS"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "ABCBANKAS" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Vakarų Bankas"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Vakarų Bankas" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Žvaigždės bankas"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Žvaigždės bankas" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: bankininkystės paslaugos AB "Vikra"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: bankininkystės paslaugos AB "Vikra" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Mirtos bankas"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Mirtos bankas" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių vežimo UAB "Autoelita"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių vežimo UAB "Autoelita" Raštvedyba Peržiūrėti darbą

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas"

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas" Raštvedyba Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt