Namų darbai

Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta"

10   (2 atsiliepimai)
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 1 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 2 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 3 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 4 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 5 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 6 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 7 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 8 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 9 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 10 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 11 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 12 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 13 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 14 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 15 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 16 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 17 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 18 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 19 puslapis
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta" 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

 TURINYS 1. Įvadas........................................................................................................ 2 2. UAB ,,Naresta‘‘ charakteristika................................................................ 3 3. Fizinio asmens prašymas........................................................................... 6 4. Europaso gyvenimo aprašymas................................................................. 7 5. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo................................................................ 9 6. veiklos įsakymas........................................................................................10 7. Įmonės darbuotojo prašymas.....................................................................11 8. Finansininko pareigybės nuostatai.............................................................12 9. Iniciatyvinis laiškas...................................................................................13 10. Atsakomasis laiškas...................................................................................14 11. Garantinis raštas.........................................................................................15 12. Lydraštis.....................................................................................................16 13. Komercinis pasiūlymas..............................................................................17 14. Kviečiamasis raštas....................................................................................18 15. Rekomendacija...........................................................................................19 16. Pažyma apie darbą......................................................................................20 17. Darbuotojų susirinkimo protokolas............................................................22 18. Nurašymo aktas..........................................................................................23 19. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas..................................................24 20. Išvados........................................................................................................26 21. 1 priedas…………………………………………………………………..27 22. 2 priedas…………………………………………………………………..28 23. 3 priedas…………………………………………………………………..29 24. 4 priedas…………………………………………………………………..32 25. literatūros sąrašas........................................................................................33 ĮVADAS Užduoties darbą sudaro praktinė ir teorinė dalys. Mūsų tikslas yra išanalizuoti pasirinktos įmonės charakteristiką ir be klaidų sudaryti įmonės veiklos dokumentus. Teorinėje dalyje analizuosim savo pasirinktos statybos įmonės veiklą ir charakteristiką. Tai bus labai naudingas žinių tobulinimo darbas. Praktinėje darbo dalyje reikės sudaryti pasirinktos įmonės veiklos dokumentus. Šie dokumentai aktualūs ir reikalingi visiems žmonėms, todėl mokėti juos sudaryti pagal visas reikiamas taisykles yra labai naudinga. Veiklos dokumentų yra daug ir beveik visus juos reikės panaudoti šiame darbe, todėl gausim daug naujos patirties. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “BALDUVA” CHARAKTERISTIKA Eil. Nr. Sudėtinės dalys Įmonės duomenys 1. Juridinis statusas Mano nagrinėjama bendrovė yra UAB (Uždaroji akcinė bendrovė), jos įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 tūkstančių litų, akcijos negali būti platinamos ar jomis prekiaujama viešai, negali būti daugiau kaip 250 akcininkų. UAB negali būti reiškiamos pretenzijos į savininkų asmeninį turtą, akcijų pardavimas kitiems yra laisvas veiksmas, kuriam nereikia bendrovės sutikimo. Taip pat yra didelės kapitalo didinimo galimybės. Tačiau įmonės metinės pajamos negali viršyti 138 milijono litų ar įmonės turto balansinė vertė negali būti didesnė kaip 93 milijonjai litų. Uždaroji akcinė bendrovė „Naresta“ Mėsinių g. 9/1 – 3 , Vilnius Tel. (8 5) 262 5500 Faks. (8 5) 262 5500 El. p. info@naresta.lt Maža įmonė (dirba mažiau kaip 50 darbuotojų). Įstatymų nustatyta tvarka turi teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiasi turint verslo liudijimą. Įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų, įmonės balansinė vertė yra ne didesnė kaip 17 mln. litų. Mano pasirinkta sritis yra statyba. Bendrovės tikslas yra geras ir kokybiškas darbas. Misija – plėtra į kaimynines šalis. Vizija – tapti viena geriausių statybos kompanijų Europoje. Bendrovė veikia pagal šiuos norminius teisės aktus: Lietuvos Respublikos konstituciją, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir įmonės įstatus. Jų aprašymas: a) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas – reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos nutraukimą. b) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d., išskyrus tas Kodekso normas, kurioms šis įstatymas nustato kitus įsigaliojimo terminus. Reglamentuoja visas juridinio asmens teises, galimybes ir pažeidimus. c) Lietuvos Respublikos Konstitucija – reglamentuoja Seimo, Prezidento, tautos, darbo veikimo principus. d) Įmonės įstatai – juose nurodomas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, veiklos tikslai ir kitos nuostatos. e) Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – reglamentuoja darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, nuobaudų ir kitas procedūras. 2. Veiklos sritis Biurų, kavinių, viešbučių ir kitų objektų projektavimas ir statyba, interjero įrengimas. 3. Struktūra Įmonę sudaro administracija, finansų skyrius, komercijos skyrius. Pavaldumo schema 1 priede. 4. Personalas Bendrovėje dirba šių pareigybių žmonės – direktorius, projektų vadovas, pardavimų vadybininkas, vyriausiasis finansininkas, buhalteris, sekretorius, architektas-konstruktorius, gamybos vadovas, architektas - dizaineris, statybininkas, dažytojas, elektrikas, santechnikas. 5. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą Šioje įmonėje veiklos dokumentai yra rengiami pagal šias taisykles: 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (2005-01-01) 2. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės (2006-05-25) 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (2001-12-21) 4. Bendrųjų dokumentų saugojimo ir terminų rodyklė (1997-08-15) 6. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema Dokumentų valdymo sistema centralizuota. Visi dokumentai tvarkomi buhalterijoje. Įmonė „Dekona“ įdiegė kokybės vadybos sistemą. Ši sistema yra efektyvus organizacijos valdymo įrankis. Optimizuoti organizacijos procesai, sudarantys sąlygas sumažinti klaidų skaičių ir prielaidas didesniam produktyvumui. Kokybos vadybos sistema paruošta sertifikavimui (ISO 9001:2000 sertifikatas - objektyvus įmonės veiklos, produktų ar paslaugų kokybės įrodymas.) 7. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys Įmonė naudoja tvarkomuosius (nutarimus, įsakymus, nurodymus, sprendimus ir potvarkius), informacinius siunčiamuosius dokumentus ir raštus. 8. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka 2006 m. sausio 11 d. Lietuvos archyvų departamentas patvirtino elektroninių dokumentų valdymo taisykles. Jose nustatyta, kad nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims šiose taisyklėse nustatyti reikalavimai yra rekomendaciniai, tačiau elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato teisės aktai, jie privalo rengti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą įstatymuose ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka, išsaugoti reikiamą laiką ir užtikrinti, kad turimi elektroniniai dokumentai išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką. Mano pasirinktos įmonės elektroninių dokumentų rengimo, registravimo, sisteminimo, priėjimo, saugojimo ir naikinimo procedūras aprašanti schema – metaduomenys yra 2 priede. 9. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje įmonėje UAB „Naresta“ veiklos dokumentus rengia ir tvarko buhalteris. 10. Dokumentų registravimo procedūros Šioje bendrovėje visi dokumentai yra registruojami, kad neįsiveltų klaidos. Dokumentai yra registruojami eilės tvarka arba išimties tvarka. Bendrovės registrų sąrašas yra 3 ir 4 priede. 11. Įmonės archyvas Visi dokumentai laikomi spintose su užraktais. Prie pagrindinio įėjimo yra signalizacija. Įmonės archyvas atitinta visus archyvų fondo keliamus reikalavimus – jis yra saugus. Įmonės archyve dokumentai kaupiami į apyrašus pagal saugojimo terminą arba dokumentų paskirtį. Jie grupuojami į ilgo, nuolatinio ir laikino saugojimo trukmę. Dokumentų saugojimo terminai nustatomi pagal Dokumentų saugojimo terminų rodyklės duomenis. 12. Kokybiškai rengiamų ir tvarkomų veiklos dokumentų ekonominė svarba ir nauda Dokumentus veikiančius pagal nustatytas kokybės taisykles supras bet kokia kita įmonė, nes ir kitoms įmonės yra privaloma laikytis tų pačių taisyklių. Bendradarbiavimas ir supratingumas tarp skirtingų įmonių yra labai svarbu ir naudinga, todėl kokybės nuostatos buvo labai reikalingos ir naudingos. 13. Kita svarbi informacija Specifiniai įmonės bruožai yra tie, kad ji puikiai ir sąžiningai atlieka savo darbą. 14. Norint pagerinti UAB „Naresta“ dokumentų valdymą, reikėtų geriau įsisavinti elektroninių dokumentų rengimo schemą. IEVA JANULIONYTĖ Uždarosios akcinės bendrovės „Naresta“ direktoriui Jonui Poškai PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ 2006 m. lapkričio 17 d. Prašau priimti mane dirbti vadybininke 2006 m. lapkričio 23 d. PRIDEDAMA. Europaso gyvenimo aprašymas, 2 lapai (parašas) Ieva Janulionytė 2006 m. lapkričio 17 d. Europass Gyvenimo aprašymas Asmeninė informacija Vardas(-ai) Pavardė(-és) Ieva Janulionytė Adresas(-ai) Telefonas(-ai) 2 463 333 Mobilusis telefonas: +370 601 33 732 Faksas(-ai) 2 463 333 El. paštas(-ai) ievajanu@yahoo.com Pilietybė Lietuvė Gimimo data 1986 07 30 Lytis Moteris Pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Vadybininkas Darbo patirtis Datos 2006 m. Profesija arba pareigos Pardavėja Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Konsultuoti pirkėjus Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB ,,Auksas‘‘, Ozo g. 16, Akropolis Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Prekyba juvelyriniais dirbiniais Išsilavinimas Datos 2006 m. Kvalifikacija Nebaigtas bakalauras Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Ekonomikos pagrindai Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus Universiteto Tarptautinio Verslo Mokykla Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją Bakalauras Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos Gimtoji kalba(-os) Lietuvių Kita kalba(-os) Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas Europos lygmuo* Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu Rusų C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas C2 Įgudęs vartotojas Anglų B1 Pažengęs vartotojas B1 Pažengęs vartotojas B1 Pažengęs vartotojas B1 Pažengęs vartotojas B1 Pažengęs vartotojas * Bendrieji Europos kalbų metmenys Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Puikūs bendravimo gebėjimai Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Organizaciniai gebėjimai įgyti mokykloje, užklasinės veiklos organizavime Techniniai gebėjimai ir kompetencijos Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Puikiai moku naudotis Microsoft Office programomis ( Word, Excel, Power Point) Darbas su Internet Explorer naršykle Meniniai gebėjimai ir kompetencijos Šokau liaudiškų šokių ansamblyje ,,Varpelis‘‘ Kiti gebėjimai ir kompetencijos Įvairaus pobūdžio renginių organizavimas Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 2005 m. 2006 m. lapkričio 17 d. Ieva Janulionytė (parašas)  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NARESTA“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LINO KRUNGLEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ DARBO 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. P-14 Vilnius 1. Atleidžiu Liną Krunglevičių, vyriausiajį finansininką, iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. (darbuotojo pareiškimu) 2006 m. lapkričio 20 d. 2. Pavedu finansų skyriui išmokėti kompensaciją už nepanaudotas 2006 m. kasmetines atostogas. Direktorius (parašas) Jonas Poška (parašas) Auksė Liesytė 2006 m. lapkričio 17 d. Susipažinau (parašas) Linas Krunglevičius 2006 m. lapkričio 20 d.  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,NARESTA‘‘ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAZIMIERO PLAUSKOS IŠLEIDIMO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. P-14 Vilnius Išleidžiu kasmetinių atostogų projektų vadovo pareigas einantį Kazimierą Plauską nuo 2006 m. lapkričio 20 d. iki 2006 m. gruodžio 10 d. (10 kalendorinių dienų). PRIDEDAMA. Kazimiero Plauskos prašymas. Direktorius (parašas) Jonas Poška Buhalterė Auksė Liesytė (parašas) 2006 m. lapkričio 17 d. Susipažinau (parašas) Kazimieras Plauskas 2006 m. lapkričio 17 d. PATVIRTINTA UAB „Naresta“ direktorius 2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-4 FINANSININKO PAREIGYBĖS NUOSTATAI 1. FUNKCIJOS 1. Laiku ir teisingai įformina visus gaunamus ir išduodamus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus. 2. Laiku bei teisingai parengia finansines ataskaitas bendrovės vyriausiajam buhalteriui. 3. Teisingai ir laiku apskaičiuoja bendrovės darbuotojų darbo užmokestį ir jiems skiriamus priedus. 4. Informuoja tiesioginį vadovą apie darbuotojų padarytas klaidas buhalteriniuose dokumentuose. 2. TEISĖS 5. Pateikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui dėl buhalterinės apskaitos optimizavimo. 6. Naudotis įmonėje sukaupta informacija 7. Naudotis darbe įmonės teikiamomis ryšio bei kitomis darbo priemonėmis 3. PAREIGOS 8. Nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją. 9. Vykdyti buhalterio funkcijas 10. Laiku pateikti įmonės vadovui visą reikalingą informaciją. 11. Saugoti patikėtas darbo priemones bei įmonės komercines paslaptis. 12. Laiku pateikti visą reikalingą informaciją valstybės institucijoms. Su buhalterio pareigybės nuostatais susipažinau ir sutinku (parašas) Kęstas Plovas 2006 m. gruodis 12 d. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „FAUGA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833766. Gedimino pr. 607, 061554 Vilnius. Tel. (8 5) 244 62666. Faks. (8 5) 244 6266. PVM mokėtojo kodas LT3222225504 Uždarosios akcinės bendrovės „Naresta“” 2006-10-19 Nr. SR-15 direktoriui Jonui Poškai DĖL BENDRADARBIAVIMO Gerbiamas Direktoriau, Parodoje „Litexpo 2006“ atkreipėme dėmesį į Jūsų siūlomą statybinės plokštės komplektą. Apžiūrėję stendą bei pavyzdžius, įsitikinome, kad pristatėte puikios kokybės produkciją. Norėtume pradėti teikti jums subrangos paslaugas. Jeigu Jums tai priimtina, prašytume atsiųsti atsakymą iki 2006 m. lapkričio 20 d. Pagarbiai Direktorius (parašas) Alys Janulionis Giedrė Lonotienė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. giedre@fauga.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/1 - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Fauga” 2006-11-21 Nr. 3-38 direktoriui Aliui Janulioniui Į 2006-10-19 Nr. SR – 15 DĖL BENDRADARBIAVIMO Gerbiamas Direktoriau, Informuojame, kad mums patiko Jūsų siekis plėsti savo verslą ir tiekti subrangos paslaugas. Kviečiame atvykti į produkcijos platintojų susirinkimą, kuris įvyks mūsų bendrovės aktų salėje 2006 m. lapkričio 30 d. Renginio metu galėsime aptarti sutarties projektą. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo. Pagarbiai Direktorius (parašas) Jonas Poška Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/1 - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Vilniaus miesto autobusų stoties 2006-11-20 Nr. SR-15 administracijai DĖL BILIETŲ REZERVAVIMO Gerbiamieji ponai, Prašome rezervuoti dvi vietas autobuse 2006 m. gruodžio 12 d., vyksiančiame iš Vilniaus į Šiaulius. Apmokėjimą garantuojame. Pagarbiai Direktorius (parašas) Jonas Poška Buhalteris (parašas) Auksė Liesytė Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/1 - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Rezetas” 2006 m. lapkričio 21 d. Nr. R-66 direktoriui Karoliui Aliukoniui Kopijos: Uždarosios akcinės bendrovės „Rezetas“ buhalteriui Marijui Žiedui Uždarosios akcinės bendrovės „Rezetas“ vadybininkui Ugniui Savickui Siunčiame medinių plokščių ir konstrukcinių pastolių pirkimo PVM sąskaitas faktūras per 2005 – 2006 m. PRIDEDAMA. 1 lapas. Direktorius (parašas) Marius Brunza Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/1 - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Auksas“ buhalteriui Jonui Katinui KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2006 m. lapkričio 25 d. Nr. 81-16 Gerbiamas Direktoriau, Maloniai siūlome įsigyti parodoje „Litexpo 2006“ pristatytą statybinį paketą . Šis gaminys išsiskiria naujausia dizaino ir pagaminimo technologija, kuri atitinka visus vartotojo lūkesčius. Statybinio komplekto paketas ,,Marius2’’. Bendra kaina yra 100000 Lt. (Šimtas tūkstančių litų). Pasiūlymas galioja iki 2007 m. sausio 9 d. Direktorius (parašas) Jonas Poška Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/ - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Rasa” 2006 m. lapkričio 20 d. Nr. SR-58 administracijai DĖL KVIETIMO ATVYKTI Gerbiamieji ponai, Kviečiame 2006 m. gruodžio 20 d. 15 val. jūsų firmos atstovą atvykti į mūsų ofisą adresu Mėsinių g. 9/1 - 3. Čia jūsų atstovo lauks architektė – dizainerė Eglė Eglienė, kuri sukurs jums interjerą pagal jūsų individualų užsakymą. Direktorius (parašas) Jonas Poška  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NARESTA“ DIREKTORIUS JONAS POŠKA Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/ - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Grigas“ direktoriui Jonui Grigauskui REKOMENDACIJA DĖL AGNĖS BAŠINSKAITĖS ĮDARBINIMO 2006 m. lapkričio 17 d. Šia rekomendacija norėčiau pristatyti Agnę Bašinskaitę nuo 2002 m. sausio 3 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. dirbusią bendrovėje „Naresta“. Agnė Bašinskaitė laisvai kalba lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. Puikiai dirba kompiuteriu, išmano visas MsOffice programas. Agnė Bašinskaitė galėtų eiti buhalterio, vadybininko arba finansininko pareigas. Manome, kad patirtis ir asmeninės savybės bus pastebėtos ir puikiai įvertintos Jūsų įmonėje. Pagarbiai Direktorius (parašas) Jonas Poška Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ Juridinių asmenų registras. Kodas 35833752. Mėsinių g. 9/ - 3, 061844 Vilnius. Tel. (8 5) 262 5500. Faks. (8 5) 262 5500. PVM mokėtojo kodas LT3574973900 Uždarosios akcinės bendrovės „Ruduo” Į 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. 3-58 administracijai PAŽYMA APIE DARBĄ 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. 4 - 7 Darija Korokovaitė dirba bendrovėje „Naresta“ vadybininke nuo 2001 m. liepos 26 d. pagal terminuotą darbo sutartį. Direktorius (parašas) Jonas Poška Auksė Liesytė, tel. 222 2222, faks. 222 2222, el.p. aukse@naresta.lt  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA” DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. IV-7 Vilnius Susirinkimas įvyko 2006 m. lapkričio 17 d., 10 val. – 13 val. Susirinkimo pirmininkė Ieva Janulionytė, direktorė. Susirinkimo sekretorė Auksė Liesytė, buhalterė. Dalyvauja 6 darbuotojai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) Darbotvarkė: 1. Dėl naujų stendų pirkimo gamybos plėtrai. 2. Dėl firmos dalyvavimo parodoje „Litexpo 2006” Litexpo parodų rūmuose. 1. SVARSTYTA. Jonas Poška siūlo pirkti naujus stendus ir taip plėsti gamybos veiklą. Vyksta diskusija NUTARTA: 1. Pritarti Jono Poškos pasiūlymui. 2. Įpareigoti Marių Povilaitį sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su subrangos prekes teikiančiomis įimonėmis. 2. SVARSTYTA. Firmos dalyvavimas parodoje ,,Litexpo 2006‘‘. Bendrovės projektų vadovas Aurelijus Petra siūlo firmai dalyvauti dalyvauti parodoje ,,Litexpo 2006’’, kuri vyks Litexpo parodų rūmuose lapkričio 10-11 d. ir reprezentuoti firmą. NUTARTA: 1. Pritarti Aurelijo Petro pasiūlymui 2. Įpareigoti architektą-dizainerį Liną Andriulį sukurti statybinį paketą ir jį pristatyti vadovybei iki lapkričio 22 d. Susirinkimo pirmininkas (parašas) Ieva Janulionytė Susirinkimo sekretorius (parašas) Auksė Liesytė 2006 m. lapkričio 17 d. Nr. IV-7 1 priedas SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS 1. Janulionytė Ieva 2. Liesytė Auksė 3. Krunglevičius Linas 4. Mikauskas Tadas 5. Būga Jonas  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BALDUVA“ TVIRTINU Direktorius (parašas) Jonas Poška STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ NURAŠYMO AKTAS PAGRINDAS. Direktoriaus 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1-17 “Dėl statybinių medŽiagų nurašymo”. Surašė komisija: Pirmininkas Linas Krunglevičius Nariai: Vytautas Pelėkas, gamybos vadovas Darija Korokovaitė, buhalterė Komisija patikrino medŽiagas ir nustatė, kad jų galiojimo terminas yra pasibaigęs,todėl jų naudoti negalima. IŠVADA. Statybines medŽiagas nurašyti. Aktas surašytas 2 egzemplioriais: 1 – asis egz. – gamybos vadovui, 2 – asis egz. – buhalterei. Komisijos pirmininkas (parašas) Linas Krunglevičius Nariai (parašas) Vytautas Pelėkas (parašas) Darija Korokovaitė  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ TVIRTINU Direktorius (parašas) Jonas Poška APSKAITOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS PAGRINDAS Dėl direktoriaus 2006 m. Liepos 19 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl dokumentų perdavimo ir priėmimo‘‘. Auksė Liesytė, buhalterė, perdavė, o Ieva Janulionytė, vyriausioji finansininkė, priėmė dokumentus. Eil. Nr. Dokumento antraštė Dokumento chronologinės ribos Lapų skaičius Pastaba 1. Pirkimo faktūros 2006-01-09 - 2006-09-15 118 2. Pardavimo faktūros 2006-01-09 - 2006-09-15 59 Iš viso perduoti 2 (du) dokumentai. Perdavė Buhalterė (parašas) Auksė Liesytė Priėmė Vyriausioji finansininkė (parašas) Ieva Janulionytė IŠVADOS Rašydami įmonės charakteristiką ir sudarydama jos veiklos dokumentus, išmokom ir sužinojom daug įvairių raštvedybos taisyklių. Sudarydami šiam darbui reikalingus prašymus, aktus, nutarimus, protokolus ir kt., puikiai įsisavinom rengimo tvarką ir nuostatus, išmokom glaustai ir trumpai pateikti svarbiausius reikalaujamus duomenis, išrinkti naudingiausius faktus. Buvo įdomu išstudijuoti dokumentų rengimo taisykles ir jas pritaikyti šiame darbe. 1 priedas PAVALDUMO SCHEMA 2 priedas BENDROSIOS ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS 1. Dokumentas-originalas registruojamas kompiuterinėje laikmenoje. 2. Jei raštvedybos taisyklės reikalauja, dokumentas vizuojamas, ir pagal tai koreguojamas jį atitinkantis įrašas kompiuterinėje laikmenoje. 3. Dokumentas skenuojamas. 4. Dedamas spaudas “Skenuota”. 5. Suformuojamas elektroninis dokumentas ir perkeliamas į archyvą. METADUOMENYS Elektroninės bylos ir tomo metaduomenys Privalomieji metaduomenys Papildomų metaduomenų pavyzdžiai 1. Įstaigos veiklos srities ar funkcijos indeksas. 1. Elektroninės bylos, jos tomo paieškos elektroninių dokumentų valdymo sistemoje nuoroda. 2. Įstaigos veiklos srities ar funkcijos pavadinimas. 2. Už elektroninės bylos sudarymą, tvarkymą, perkėlimą, saugojimą ir sunaikinimą atsakingi darbuotojai. 3. Elektroninę bylą sudariusios įstaigos ar struktūrinio padalinio pavadinimas. 4. Elektroninės bylos, jos tomo indeksas. 5. Elektroninės bylos, jos tomo antraštė. 6. Elektroninės bylos, jos tomo saugojimo terminas. 7. Elektroninės bylos, jos tomo chronologinės ribos. 8. Elektroninės bylos tomų skaičius. 9. Informacija apie priėjimo prie elektroninės bylos, jos tomo ribojimą ir jo pakeitimus. 10. Saugykla. 11. Elektroninės bylos, jos tomo perkėlimų datos ir pagrindas. 12. Elektroninės bylos, jos tomo sunaikinimo data ir pagrindas. 13. Informacija apie atliktus pakeitimus (pakeitimo turinys, pagrindas, data, pakeitimą atlikęs asmuo). Elektroninio dokumento metaduomenys Privalomieji metaduomenys Papildomų metaduomenų pavyzdžiai 1. Elektroninio dokumento registracijos numeris. 1. Elektroninio dokumento parengimo data, laikas ir vieta. 2. Elektroninio dokumento registracijos data. 2. Elektroninio dokumento rengėjas. 3. Elektroninio dokumento gavimo data. 3. Elektroninio dokumento registracijos laikas. 4. Elektroninio dokumento gavimo registracijos numeris. 4. Elektroninio dokumento paieškos elektroninių dokumentų valdymo sistemoje nuoroda. 5. Elektroninio dokumento pavadinimas (antraštė). 5. Informacija apie elektroninio dokumento atsargines kopijas (jų skaičius, formatas, laikmenos, saugojimo vieta ir kt.). 6. Elektroninio dokumento sudarytojo pavadinimas. 6. Informacija apie naudojimui skirtas elektroninio dokumento kopijas ar išrašus (kopijos ar išrašo parengimo data, priežastis). 7. Elektroninio dokumento sudarytojo duomenys (įstaigos duomenys). 8. Adresatas (-ai). 9. Elektroninį dokumentą pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė. 10. Elektroninį dokumentą patvirtinusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, tvirtinimo data. 11. Elektroninį dokumentą vizavęs (-ę) asmuo (-ys) ir vizavimo data (-os). 12. Su elektroniniu dokumentu susipažinęs (-ę) asmuo (-ys) ir susipažinimo data (-os). 13. Užduočių vykdymo kontrolės duomenys: rezoliucijos tekstas (užduoties vykdytojas, užduotis ir jos įvykdymo terminai, rezoliucijos autorius ir data), užduoties įvykdymo termino pakeitimo, kontrolės nuorodos. 14. Informacija apie priėjimo prie elektroninio dokumento ribojimą ir jo pakeitimus. 15. Elektroninio dokumento priskyrimo elektroninei bylai nuoroda. 16. Saugykla. 17. Elektroninio dokumento perkėlimų datos ir pagrindas. 18. Elektroninio dokumento sunaikinimo data ir pagrindas. 19. Už elektroninio dokumento sudarymą, tvarkymą, perkėlimą, saugojimą ir sunaikinimą atsakingi darbuotojai 20. Informacija apie elektroninio dokumento priedus (jų skaičius, pavadinimai ir kt.). 21. Operacinės sistemos pavadinimas. 22. Programinės įrangos pavadinimas. 23. Elektroninio dokumento formatas. 24. Informacija apie atliktus pakeitimus (pakeitimo turinys, pagrindas, data, pakeitimą atlikęs asmuo). 25. Informacija apie konvertavimą ar atkūrimą iš atsarginių kopijų. 3 priedas REGISTRAS Įmonėje yra šie registrai: 1. Gautų dokumentų registras (GD) 2. Siunčiamųjų dokumentų registras (SD) 3. Veiklos įsakymų registras (V) 4. Personalo įsakymų registras (P) 5. Atostogų registras (A) 6. PVM registras (PVM) 7. Inventorizacijos registras (IR) 8. Darbo sutarčių registras (DR) 9. Pažymų registras (PR) 10. Informacinių vidaus dokumentų registras (IV) UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NARESTA“ ĮSAKYMŲ VEIKLOS KLAUSIMAIS REGISTRACIJOS ŽURNALAS (V) Registracijos numeris Data Dokumento pavadinimas Bylos nuoroda Pastaba 1 2 3 4 5 V-1 2005 m. gruodžio 3 d. Dėl ekspertų grupės sudarymo 13.5 V-2 2005 m. gruodžio 5 d. Dėl ginčų komisijos sudarymo 13.6 V-3 2006 m. lapkričio 6 d. Dėl apmokėjimo už buhalterės kursus 17.8 Raštinės vedėja (parašas) Eglė Šimkutė 4 priedas REGISTRŲ SĄRAŠAS Eil. Nr. Registro pavadinimas Registro identifikavimo žymuo Registro pyldimo laikotarpis Už dokumentų registrą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė Pastaba 1 2 3 4 5 6 1. Gautų dokumentų registras GR Metų Raštinė Skaitmeninėje laikmenoje 2. Siunčiamųjų dokumentų registras SD Metų Raštinė 3. Veiklos įsakymų registras V Metų Raštinė 4. Personalo įsakymų registras P Metų Raštinė 5. Atostogų registras A Metų Raštinė 6. PVM registras PVM Metų Raštinė 7. Inventorizacijos registras IR Metų Raštinė 8. Darbo sutarčių registras DR Raštinė 9. Pažymų registras PR Metų Raštinė 10. Informacinių vidaus dokumentų registras IV Metų Raštinė LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519-16-9. 2. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas. Vilnius, 2004. 173 p. ISBN 9955-519-36-2. 1. GRIGONIENĖ, Rasa. Raštvedyba: taisyklės ir pavyzdžiai. Vilnius, 2004. 130 p. ISBN 9955-453-35-4. 2. Dokumentų rengimo taisyklės. [interaktyvus]. Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [žiūrėta 2006 m. lapkričio 22 d.]. Prieiga per internetą:

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 3511 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
33 psl., (3511 ž.)
Darbo duomenys
  • Raštvedybos namų darbas
  • 33 psl., (3511 ž.)
  • Word failas 331 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį namų darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt