Kursiniai darbai

Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys

9.2   (2 atsiliepimai)
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 1 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 2 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 3 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 4 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 5 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 6 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 7 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 8 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 9 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 10 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 11 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 12 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 13 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 14 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 15 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 16 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 17 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 18 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 19 puslapis
Kursinis darbas - draudimo formos ir rūšys 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Ištrauka

Savo kursiniame darbe stengsiuosi apibûdinti draudimo sudëtines dalis - formas ir rûðis, atskleisti tokio klasifikavimo esmæ, taip pat paaiðkinti pokyèius draudimo teisinio reguliavimo Lietuvoje.
Dël temos platumo kai kuriuos dalykus tik paminësiu. Tai lieèia, visø pirma, didelæ draudimo rûðiø ávairovæ ir skirtingas klasifikacijas. Todël nëra prasmës gilintis á kiekvienà ið jø, nes tai bûtø tiesiog tam tikrø faktø atpasakojimas.
Manau, mano darbo tema svarbi ir aktuali Lietuvai. Lietuva negali pasigirti Edward Lloyd kavine, kurioje beveik prieð 300 metø gimë pirmosios Anglijos draudimo uþuomazgos draudþiant jûrinius laivus, taip pat neturi Vokietijos poros ðimtmeèiø draudimo tradicijø. Iki Lietuvos Respublikos inkorporavimo á Tarybø Sàjungos sudëtá Lietuvoje nebuvo specialaus ástatymo, skirto reguliuoti draudimà ir su juo susijusius santykius. Draudimo srityje veikë konkretizuoti ástatymai, apimantys tik tam tikrà sferà. Nuo 1940 m. iki 1990 m. draudimo santykiø teisinis reguliavimas vystësi ta paèia kryptimi kaip ir kitose to meto sàjunginëse respublikose - centralizuotai nustatant draudimo rûðies taisykles. Atkûrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybæ priimti norminiai aktai ið esmës pakeitë draudimo teisiniø santykiø reguliavimà, ko pasekoje susiformavo ádomi praktika. Taèiau ir priëmus naujus norminius aktus iðliko aktualus tolesnis draudimo teisiniø santykiø tobulinimo klausimas. Neþiûrint á didelæ draudimo sutarèiø reikðmæ, ðiandien draudimui Lietuvos teisës moksle kreipiamas nepakankamas dëmesys. Lietuvos teoretikai nëra paskyræ në vieno veikalo iðimtinai draudimo problemoms, iðskyrus keletà darbø, skirtø atskirø draudimo teisiniø santykiø analizei, taèiau jau praradusiø reikðmæ, ávykus ástatyminës bazës pokyèiui. Ypaè aktualu draudiminiuose santykiuose yra teoriniø problemø bei praktiniø klausimø derinimas. Ðiuo metu draudimo rinka Lietuvoje yra formavimosi stadijoje. Taigi, kaip tik dabar tiek teorinës iðvados, tiek kitø ðaliø patirtis Lietuvai labai svarbi. Pasistengsiu jà panagrinëti.
1. Draudimo sàvoka.
Draudimas savo esme yra ekonominë kategorija, glaudþiai susijusi su finansø kategorija.1 Ekonominë draudimo vystymosi prielaida buvo civilinës ir prekybinës apyvartos dalyviø bûtinybë greitai padengti nuostolius, kurie galëjo atsirasti jø turtui ar asmeniui ávairiø þalingø faktoriø (tiek gamtinës, tiek ir socialinës-ekonominës...

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 6215 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Turinys
 • Įvadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • 1. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai . . 2
 • 2. Draudimo formos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 • 3. Privalomosios draudimo formos rūšys . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • 4. Draudimo rūšys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 • 5. Draudimo klasifikacija užsienyje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 • Išvada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 • Panaudotų šaltinių ir literatūros sąrašas . . . . . . . . . . . . . . . . 26

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
30 psl., (6215 ž.)
Darbo duomenys
 • Draudimo teisės kursinis darbas
 • 30 psl., (6215 ž.)
 • Word failas 64 KB
 • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį kursinį darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Gyvybės ir negyvybės draudimo panašumai ir skirtumai, bei išskyrimo reikšmė

Gyvybės ir negyvybės draudimo panašumai ir skirtumai, bei išskyrimo reikšmė Draudimo teisė
Peržiūrėti darbą

Draudimo įmonės valdymo ir savikontrolės teisinis reguliavimas

Draudimo įmonės valdymo ir savikontrolės teisinis reguliavimas Draudimo teisė
Peržiūrėti darbą

Lietuvos Rrespublikos Draudimo priežiūros komisijos veikla ir jos funkcijos

Lietuvos Rrespublikos Draudimo priežiūros komisijos veikla ir jos funkcijos Draudimo teisė
Peržiūrėti darbą

Draudimo teisė

Draudimo teisė Draudimo teisė
Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.