Kita

Audito Konspektai.

9.0   (2 atsiliepimai)
Audito Konspektai. 1 puslapis
Audito Konspektai. 2 puslapis
Audito Konspektai. 3 puslapis
Audito Konspektai. 4 puslapis
Audito Konspektai. 5 puslapis
Audito Konspektai. 6 puslapis
Audito Konspektai. 7 puslapis
Audito Konspektai. 8 puslapis
Audito Konspektai. 9 puslapis
Audito Konspektai. 10 puslapis
Audito Konspektai. 11 puslapis
Audito Konspektai. 12 puslapis
Audito Konspektai. 13 puslapis
Audito Konspektai. 14 puslapis
Audito Konspektai. 15 puslapis
Audito Konspektai. 16 puslapis
Audito Konspektai. 17 puslapis
Audito Konspektai. 18 puslapis
Audito Konspektai. 19 puslapis
Audito Konspektai. 20 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

Issamus audito konspektai - mokaisi ir laikai egza.

Ištrauka

1. Auditinës veiklos bûtinumas.
2. Audito sistema ir formos.
3. Audito bûdai.
4. Audito bûklës vertinimas.
5. Veiksniai, turintys átakos audito efektyvumui.
2. privatus auditas.
Privalomà arba audità pagal ástatymà kasmet reikia atlikti tose ámonëse, kuriose ástatymas ápareigoja skelbti savo finansines ataskaitas. Jo apimtis ir tikslai yra nustatyti ástatymø ir keisti neturi teisës në ámonës vadovybë, në akcininkai, në patys auditoriai.
Privataus arba laisvo audito pobûdis priklauso nuo kliento interesø.
Ten, kur auditas neskirstomas á privalomàjá ir laisvà, jis suprantamas kaip ámonës apskaitos finansinës atskaitomybës oficialus patvirtinimas ir ávertinimas, p taip pat kontrolinës paslaugos ir konsultacijos, teikiamos pagal sutartis.
Audito bûtinumà lemia rinkos santykiai. Tuomet susiklosto tokios aplinkybës, kurioms esant be audito negalima iðspræsti visø problemø. Svarbiausios yra tokios:
1. Dirbant kolektyviai, reikalingas tarpusavio pasitikëjimas ir garantija, kad visi kolektyvo nariai ir ypaè tie, kurie disponuoja pinigais ir materialinëmis vertybëmis sàþiningai vykdo savo pareigas.
2. Sprendþiant turtinius ginèus tarp paèiø ámoniø, arba tarp ámoniø ir atskirø asmenø. Tokie ginèai paprastai vyksta tada, kai kuri nors pusë nevykdo ásipareigojimø arba kita veikla padaro turtinæ þalà kitai pusei. Tada tenka nustatyti, kokiø ásipareigojimø nebuvo paisoma, kokie veiksmai prieðtarauja galiojantiems ástatymams ir sutartims ir kokia dël to padaryta turtinë þala.
3. Sprendþiant pasitikëjimo ámonës finansinëmis galimybëmis klausimà. Kreditoriams, akcininkams yra svarbu þinoti, kokia finansinë bûklë tø ámoniø, á kurias ádëjo arba numato ádëti savo kapitalà. Be to statistikos ir kt. valstybës ástaigos turi turëti garanatijà, kad ámoniø ataskaitos yra teisingos.
4. Vykdant ávairias operacijas, susijusias su turto padalinimu, naudojimu, kai prireikia objektyvios ir pagrástos informacijos apie turto kieká, kokybæ, vertæ.
AUDITO SISTEMA IR FORMOS.
Audito sistema ir jo organø veiklos pobûdis priklauso nuo ûkio valdymo ir ûkinio mechanizmo. Rinkos sàlygomis turtu it ávairiais iðtekliais disponuoja ne tik valstybë, bet atskiri kolektyvai bei pavieniai asmenys. Kiekvienas savininkas yra suinteresuotas gaminti ir kuo racionaliau naudoti turimus iðteklius. To galima pasiekti vykdant grieþtà kontrolæ. Kontrolinio darbo centras persikelia á paèias ámones....

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 11256 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

Detali informacija
Darbo tipas
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
22 psl., (11256 ž.)
Darbo duomenys
  • Audito rašto darbas
  • 22 psl., (11256 ž.)
  • Word failas 147 KB
www.nemoku.lt Atsisiųsti darbą

www.nemoku.lt Panašūs darbai

Audito konspektai

Audito konspektai Auditas
Peržiūrėti darbą

Auditas. audito klasifikavimas. pagrindiniai valstybinio audito bruožai.

Auditas. audito klasifikavimas. pagrindiniai valstybinio audito bruožai. Auditas
Peržiūrėti darbą

Audito istorija Lietuvoje

Audito istorija Lietuvoje Auditas
Peržiūrėti darbą

Audito organizavimas

Audito organizavimas Auditas
Peržiūrėti darbą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
www.nemoku.lt Atsisiųsti darbą